Politika e privatësisë

Kush është përgjegjës për përpunimin e të dhënave tuaja?

Emrin e biznesit: LANGUAGE REPUBLICS.L.

CIF: B22424063

Drejtimi: Calle Anselmo Pie Sopena 1-Escalera 2, 22005, Huesca

Telefon: 900 264 224

Postën elektronike: [email protected]

Për çfarë qëllimi i përpunojmë të dhënat tuaja personale?

EN RE REPUBLIKAT E GJUHS.L. Ne trajtojmë informacionin e mëposhtëm dhe me qëllimet e mëposhtme:

NA KONTAKTONI

Menaxhimi i kërkesave të marra përmes shërbimit online të klientit.

KËRKESË INFORMACIONI

Menaxhimi i kërkesave të marra përmes seksioneve të ndryshme të internetit.

KLIENTËT

Menaxhimi i klientit (regjistrimi i klientit, menaxhimi i rezervimit, përgatitja, kontrolli dhe monitorimi i kurseve dhe faturimit).

KURRIKULLAT

Marrja e stafit.

P USRDORIMI I BUKURAVE

Të gjithë ne jemi të informuar për përdorimin e cookies nga platforma www.ynsitu.com, duke pasur të drejtë të pranojmë ose refuzojmë përdorimin e cookies gjatë periudhës së hyrjes në faqe. Në të njëjtën mënyrë, ata do të informohen në detaje për eliminimin dhe çaktivizimin e këtyre cookies duke zgjedhur në detaje cookie-t që do të instalohen ose refuzojnë cookies në mungesë të tyre në rast se nuk bien dakord me instalimin dhe përdorimin e cookies nga përdoruesi. Për më shumë informacion mbi politikën e cookies, çaktivizimin ose aktivizimin e cookies, ju rekomandojmë të vizitoni https://www.ynsitu.com/politica-de-cookies/

Në rast se përdoruesi ka dhënë pëlqimin për ndonjë nga të dhënat e tij, ato mund të përdoren për të dërguar informacion tregtar në lidhje me kurset dhe programet.

Për sa kohë do t’i mbajmë të dhënat tuaja?

NA KONTAKTONI: deri në zgjidhjen e çështjes së marrë.

KQRKESA E INFORMACIONIT: deri në zgjidhjen e kërkesës së marrë.

KLIENTT: gjatë periudhës së vlefshmërisë së Kontratës së Shërbimit, si dhe gjatë periudhave të parashkrimit të veprimeve të parashikuara në rregulloret tregtare dhe civile për vëmendjen e përgjegjësive të mundshme që mund të burojnë nga marrëdhënia kontraktuale.

PLANI MSIMOR: 6 muaj.

Në rast se përdoruesi ka dhënë pëlqimin për dërgimin e informacionit tregtar në lidhje me kurset dhe programet, të dhënat do të ruhen derisa të kërkojnë tërheqjen.

Cili është legjitimiteti për përpunimin e të dhënave tuaja?

KONTAKTONI ME SH.B.A.: pëlqimi i palës së interesuar kur përdorni shërbimin online të klientit.

KQRKESA E INFORMACIONIT: pëlqimi i palës së interesuar kur dërgoni kërkesën.

KLIENTT: marrëdhënia kontraktuale kur blini një kurs.

KURRIKULAT: pëlqimi i palës së interesuar.

Për dërgimin e informacionit tregtar në lidhje me kurset dhe programet, legjitimiteti është pëlqimi i palëve të interesuara.

Cilëve marrës do të komunikohen të dhënat tuaja?

Të dhënat e klientit do t’i komunikohen kompanive të sigurimeve, agjencive ndërkombëtare të arsimit (Angli, SHBA, Kanada, Gjermani, Francë), akademi, qendra arsimore dhe / ose akomodim, në rastin e kurseve jashtë vendit dhe Language Republic SL për përpunimin e udhëtimit. Këto detyra janë të nevojshme për menaxhimin e shërbimit të kontraktuar.

Jashtë këtyre supozimeve, asnjë e dhënë nuk do të komunikohet, përveç detyrimit ligjor.

Baza Ligjore

Të dhënat do të trajtohen në përputhje me Ligjin Organik 3/2018, të 5 Dhjetorit, për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe garantimin e të drejtave të mbrojtjes së të dhënave dixhitale. Po kështu, përpunimi i të dhënave do të jetë në përputhje me Rregulloren (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të 27 Prillit 2016, në lidhje me mbrojtjen e personave fizikë në lidhje me të dhënat personale dhe lirinë e këtyre të dhënave dhe në të cilën Direktiva 95/46 / CE (Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave).

Cilat janë të drejtat tuaja kur na jepni të dhënat tuaja?

Çdokush ka të drejtë të marrë konfirmim nëse është në REPUBLIKAT E GJUHS.L. ne po trajtojmë të dhëna personale që kanë të bëjnë me to ose jo.

Personat e interesuar kanë të drejtë nëse duhet të kenë qasje në të dhënat e tyre personale, si dhe të kërkojnë korrigjimin e të dhënave të pasakta ose, kur është e përshtatshme, të kërkojnë fshirjen e tyre kur, përveç arsyeve të tjera, të dhënat nuk janë më të nevojshme për qëllimet për të cilat ishin mbledhur.

Në rrethana të caktuara, palët e interesuara mund të kërkojnë kufizimin e përpunimit të të dhënave të tyre, në këtë rast ne do t’i mbajmë ato vetëm për ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve.

Në rrethana të caktuara dhe për arsye që lidhen me situatën e tyre të veçantë, palët e interesuara mund të kundërshtojnë përpunimin e të dhënave të tyre.

REPUBLIKA E GJUHS.L do të ndalojë përpunimin e të dhënave, përveç për arsye bindëse legjitime ose ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve të mundshme.

Pala e interesuar ka të drejtë të paraqesë një kërkesë pranë Autoritetit të Kontrollit (agpd.es) nëse mendon se trajtimi nuk përputhet me rregulloret aktuale.

Informacione kontakti për të ushtruar të drejtat tuaja: LANGUAGE REPUBLICS.L., Calle Anselmo Pie Sopena 1-Escalera 2, 22005, Huesca, Spanjë përmes postës elektronike në info[email protected], së bashku me prova të vlefshme në ligj, siç është fotokopja e DNI dhe duke treguar në lëndën “MBROJTJA E TAT DHNAVE”.

Si i kemi marrë të dhënat tuaja?

Të dhënat personale që ne përpunojmë në REPUBLIKAT E GJUHS.L janë siguruar nga pala e interesuar.

Pala e interesuar që dërgon informacionin në REPUBLICS LANGUAGE.L garanton dhe përgjigjet, në çdo rast, për saktësinë, vlefshmërinë dhe vërtetësinë e të dhënave personale të dhëna dhe merr përsipër t’i mbajë ato të azhurnuara siç duhet, duke shfajësuar KOMPANIN from nga çdo përgjegjësi në këtë drejtim. Përdoruesi pajtohet të sigurojë informacion të plotë dhe të saktë në formularët e regjistrimit.

Po kështu, LANGUAGE REPUBLIC SL nuk është përgjegjës për vërtetësinë e informacionit që nuk është i përpunimit të vet dhe për të cilin tregohet një burim tjetër, kështu që nuk merr asnjë përgjegjësi për dëmet hipotetike që mund të vijnë nga përdorimi i informacionit të përmendur.

Të dhënat personale të siguruara nga pala e interesuar do të ruhen në bazën e të dhënave Language Republic SL derisa pala e interesuar të mos përcaktojë se ata duan të fshijnë të dhënat e tyre nga baza jonë e të dhënave, gjithmonë duke respektuar rregulloret dhe Ligjin Organik 3/2018, të 5 Dhjetorit, të Mbrojtjes së të Dhënave Personale dhe garantimin e të drejtave të mbrojtjes së të dhënave dixhitale.

Si të ushtrohen të drejtat e aksesit, korrigjimit, fshirjes, transportueshmërisë së të dhënave, kufizimit dhe kundërshtimit të trajtimit?

Këto të drejta do të ushtrohen dhe autorizohen plotësisht nga klienti ose përdoruesi, përmes komunikimit të shprehur me Language Republic SL përmes postës elektronike [email protected], përmes platformës www.ynsitu.com ose me postë postare duke ia komunikuar me shkrim Anselmo Pie Rruga Sopena 1-Escalera 2, 22005, Huesca.

Në rast se është dhënë pëlqimi për përpunimin e të dhënave, mundësia e tërheqjes së tij në çdo kohë, përmes postës elektronike [email protected], ose adresës postare Calle Anselmo Pie Sopena 1-Escalera 2, 22005, Huesca ose, në në rastin e pasjes së një llogarie përdoruesi përmes vetë platformës www.ynsitu.com, ky operacion mund të kryhet.

Nëse komunikimi i të dhënave personale është një kërkesë ligjore ose kontraktuale, ose një kërkesë e nevojshme për të nënshkruar një kontratë, pala e interesuar do të sigurojë të dhënat e tyre në secilin rast për qëllimet e përshkruara në secilën formë ose në secilën kontratë në rastin e blerjes së ndonjë nga produktet tona.

Përdorim i zakonshëm me rrjetet sociale

Nëse pala e prekur zgjedh të hyjë në Shërbimet përmes llogarisë së tyre në rrjetet sociale (dmth. Facebook, Twitter, Google +, YouTube, Flickr, etj.) Ose klikime në njërën nga butonat e lidhjes ose lidhjet në rrjetet rrjetet sociale (për shembull, butoni “Pëlqe” në Facebook) që janë në dispozicion në Shërbimet, përmbajtja e tyre dhe informacioni juaj personal do të ndahen me rrjetet përkatëse sociale.

Pala e prekur është e vetëdijshme dhe pranon që përdorimi i informacionit të tyre personal, përfshirë informacionin që ata ndajnë me rrjetet sociale përmes Shërbimeve, nga rrjetet sociale, rregullohet nga politikat e tyre përkatëse të privatësisë. Nëse nuk doni që rrjetet sociale të mbledhin informacionin tuaj, ju lutemi rishikoni politikën e privatësisë të rrjetit përkatës shoqëror dhe / ose shkëputeni prej tij përpara se të përdorni Shërbimet tona.

Të miturit

Fëmijët nën 14 vjeç nuk do të mund të regjistrohen, përveç me autorizimin e prindërve të tyre dhe / ose kujdestarëve ligjorë.

Ndryshimet në Politikën e Privatësisë

REPUBLIKAT E GJUHS.L rezervon të drejtën të modifikojë këtë politikë për ta përshtatur atë me legjislacionin ose jurisprudencën e re. Në raste të tilla, REPUBLIKA E GJUHS.L do të njoftojë në këtë faqe ndryshimet e paraqitura me parashikimin e arsyeshëm të zbatimit të tyre.


T ALL GJITHA GJUHT, T ALL GJITHA PESTRCAKTIMET