Warunki ogólne

Zacznij szukać

REGULAMIN

REGULAMIN

Niniejszy dokument (jak również każdy inny dokument wymieniony lub przywołany w niniejszym dokumencie) reguluje warunki użytkowania, dostępu i przeglądania strony www.ynsitu.com należącej do Language Republic S.L. (zwanej dalej Ynsitu) oraz zakupu usług za pośrednictwem Ynsitu.
Za każdym razem, gdy korzystasz z www.ynsitu.com lub wysyłasz do nas e-mail, wiadomość tekstową (SMS) lub inną komunikację ze swojego komputera lub urządzenia mobilnego, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną.
Będziemy kontaktować się z Tobą elektronicznie za pomocą różnych środków, takich jak poczta elektroniczna, wiadomości tekstowe (SMS), powiadomienia w aplikacji lub poprzez zamieszczanie wiadomości lub komunikatów e-mail na stronie internetowej lub za pośrednictwem innych usług Ynsitu, takich jak nasza obsługa klienta. Dla celów niniejszych warunków, akceptują Państwo wszystkie powiadomienia i inne zawiadomienia oraz komunikaty od nas wysyłane do Państwa drogą elektroniczną, które zastępują i spełniają wszelkie wymagania dotyczące formy pisemnej, chyba że obowiązujące prawo wymaga innej formy komunikacji.

AKCEPTACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPU

Każda osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje zakupu usług na stronie internetowej www.ynsitu.com lub w innych mediach należących do Ynsitu (aplikacja, strony docelowe, itp.) akceptuje niniejsze ogólne warunki zakupu poprzez zaznaczenie pola “Akceptuję Ogólne Warunki” podczas procesu zakupu.

WARUNKI UŻYTKOWANIA I DOSTĘPU

Wszystkie treści hostowane lub udostępniane za pośrednictwem dowolnej usługi www.ynsitu.com są wyłączną własnością Ynsitu lub dostawców usług działających na rzecz Ynsitu i są chronione prawami własności intelektualnej, prawami autorskimi i prawami do baz danych.
Żadna część zawartości strony www.ynsitu.com, lub innych mediów należących do Ynsitu, nie może być pobierana lub ponownie wykorzystywana bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

WARUNKI ZAKRESU I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy Klienci korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem www.ynsitu.com lub innego wsparcia Ynsitu akceptują, że odpowiedzialność Ynsitu jest tylko i wyłącznie odpowiedzialnością wynikającą z:

  • Przetwarzanie danych i informacji
  • Przetwarzanie płatności
  • Przetwarzanie zwrotów w przypadkach, gdy klient został uznany
  • Anulowanie umówionych usług, jeśli klient nie wywiąże się z ustalonych płatności w terminach uzgodnionych podczas procesu zakupu.

Ynsitu umożliwia zewnętrznym sprzedawcom oferowanie swoich usług na www.ynsitu.com jako platformie rynkowej i w żadnym wypadku nie jest sprzedawcą usług oferowanych przez tych sprzedawców, ani nie działa jako przedstawiciel sprzedawcy i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za usługi oferowane przez tych sprzedawców. Ynsitu po prostu zapewnia przestrzeń, w której kupujący i sprzedający mogą zawierać transakcje. Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprzedaż swoich usług, jak również za zapewnienie pomocy kupującemu we wszelkich sprawach związanych z dokonywaną przez niego sprzedażą.
Ynsitu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość lub dokładność informacji, które sprzedawcy zewnętrzni publikują na stronie www.ynsitu.com. Jednakże, w przypadku nieprawidłowych lub nieprawdziwych informacji, Ynsitu zwróci się do osoby odpowiedzialnej za te informacje o ich sprostowanie, a w przypadku powtórzenia się, Ynsitu zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia tej osobie trzeciej dalszego oferowania swoich produktów lub usług na www.ynsitu.com.
W przypadku, gdy sprzedawca nie wykona umówionych usług, jest on zobowiązany do zwrotu kwoty zapłaconej przez klienta, który zawarł umowę na takie usługi. Ynsitu zobowiązuje się za pomocą rozsądnych środków do podjęcia próby mediacji pomiędzy dostawcami i klientami w celu znalezienia najlepszego możliwego rozwiązania dla każdego przypadku.
Dla celów niniejszych Warunków uznaje się, że dostawa zakontraktowanych usług nastąpiła w momencie otrzymania przez Klienta pisemnego potwierdzenia dostawy drogą elektroniczną opisaną powyżej.
W przypadku, gdy sprzedawcy nie są w stanie wypełnić swoich zobowiązań z powodu siły wyższej, muszą powiadomić zarówno klienta, jak i Ynsitu tak szybko, jak to możliwe i muszą zaoferować alternatywę o równej lub większej wartości lub zwrot kwot zapłaconych przez klienta.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Po dokonaniu rezerwacji usług na stronie www.ynsitu.com Klient wyraża zgodę na przekazanie przez Ynsitu swoich danych osobowych sprzedawcom tych usług w celu wygenerowania faktury, która zostanie mu przesłana drogą elektroniczną oraz w celu wykonania umówionych usług.

WARUNKI PŁATNOŚCI I ANULOWANIE W PRZYPADKU BRAKU PŁATNOŚCI

Wszyscy klienci jakichkolwiek usług zakontraktowanych za pośrednictwem www.ynsitu.com lub innych mediów należących do Ynsitu są zobowiązani do dokonania pełnej płatności za zakontraktowane usługi, bez możliwości opóźnienia lub przedłużenia, nie później niż 30 dni przed datą przewidzianą na rozpoczęcie zakontraktowanych usług. W przypadku zakupu usług w okresie krótszym niż jeden miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia usługi, klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty w momencie dokonywania rezerwacji.
Wszyscy klienci, którzy zakupią jakikolwiek produkt lub usługę oferowaną za pośrednictwem www.ynsitu.com lub innych mediów należących do Ynsitu akceptują fakt, że brak płatności w terminach ustalonych w procesie zakupu i zawierania umów spowoduje automatyczne anulowanie i rozwiązanie umowy oraz wszelkich relacji ustanowionych między stronami, bez uszczerbku dla reperkusji wobec klienta w postaci wszystkich szkód i wydatków poniesionych w czasie obowiązywania umowy oraz wszystkich tych, które wynikają z anulowania umowy z powodu braku płatności.
Wszystkie rezerwacje otrzymane za pośrednictwem www.ynsitu.com lub innych mediów należących do Ynsitu są uzależnione od dostępności usług oferowanych przez dostawców. W przypadku braku dostępności, klient otrzyma zwrot wpłaconych kwot w terminie nie przekraczającym 15 dni.
Ceny wyświetlane na stronie www.ynsitu.com lub innych mediach należących do Ynsitu zawierają podatki, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
Ceny produktów lub usług oferowanych na stronie www.ynsitu.com są cenami oferowanymi przez każdego sprzedawcę w walucie jego kraju lub w walucie, na którą sam się zdecyduje. Użytkownicy Ynsitu będą mogli wizualizować szacunkową cenę w każdej z walut, które są dostępne w Ynsitu zgodnie z kursem wymiany obowiązującym w Ynsitu, ale ceny te będą oferowane wyłącznie w celach informacyjnych i nigdy nie będą umowne. Jedyną ceną, która ma moc umowną jest ta ustalona przez sprzedającego w wybranej przez niego walucie.

PROCES ZAKUPU I REZERWACJI

Aby korzystać z usług Ynsitu lub zawrzeć z nim umowę, należy zarejestrować się na stronie www.ynsitu.com.
Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności informacji o swoim koncie i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera i urządzeń.
Musisz nas natychmiast poinformować, jeśli masz powody sądzić, że Twoje hasło zostało ujawnione stronie trzeciej lub jeśli zostało użyte w nieuprawniony sposób lub istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie użyte w nieuprawniony sposób.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do serwisu oraz do zamknięcia konta w przypadku, gdy klient nie przestrzega obowiązującego prawa lub niniejszych warunków.

WARUNKI ANULOWANIA

Wszyscy Klienci, którzy zakupią usługi za pośrednictwem www.ynsitu.com mają prawo do anulowania rezerwacji i odzyskania 100% wpłaconych kwot, z wyjątkiem kwot bezzwrotnych, pod warunkiem, że taka rezygnacja zostanie zgłoszona za pośrednictwem strefy klienta co najmniej 31 dni przed datą, w której usługi mają być świadczone. W celach informacyjnych, w momencie pisania niniejszych warunków, opłaty wizowe, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży oraz koszty finansowe nie podlegają zwrotowi. I zawsze w zależności od szczególnych warunków danej szkoły

Dobrowolne anulowanie zamówienia przez klienta po 31 dniach będzie regulowane przez politykę anulowania ustaloną przez każdego sprzedawcę. W każdym przypadku rezygnacji po upływie tych 31 dni, jako koszty bezzwrotne będą traktowane wyżej wymienione koszty plus opłata rezerwacyjna uiszczona przy zawieraniu umowy na usługi będące przedmiotem dobrowolnej rezygnacji.
Wszyscy klienci, którzy wykupili ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, mogą otrzymać zwrot kosztów za zamówione usługi, jeśli spełnią warunki zwrotu wymagane przez polisę.
Wszyscy klienci, którzy nie zostali zaakceptowani przez dostawców końcowych lub usługodawców, lub którym odmówiono miejsca z powodu braku dostępności, mają prawo do 100% wpłaconych kwot.
Klient przyjmuje do wiadomości, że istnieją wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z artykułem 103 Królewskiego Dekretu Prawodawczego 1/2007 z dnia 16 listopada, który zatwierdza zmieniony tekst Ustawy Ogólnej o Ochronie Konsumentów i Klientów oraz innych ustaw uzupełniających. Prawo to stanowi, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientom w przypadku, gdy usługa została w pełni wykonana lub gdy została rozpoczęta.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA. SKARGI

Dostęp, przeglądanie i/lub korzystanie z www.ynsitu.com lub innych mediów należących do Ynsitu oraz umowy na zakup produktów za pośrednictwem Ynsitu podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu obowiązującemu w danym czasie.
Wszelkie kontrowersje, problemy lub nieporozumienia wynikające z lub związane z dostępem, przeglądaniem i/lub korzystaniem z www.ynsitu.com lub innych mediów należących do Ynsitu, lub z interpretacją i wykonaniem niniejszych Warunków, podlegają wyłącznej jurysdykcji hiszpańskich sądów i trybunałów, z wyraźnym zrzeczeniem się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, niezależnie od jurysdykcji klienta. Klient może przesyłać Ynsitu swoje skargi, reklamacje lub wszelkie inne uwagi za pośrednictwem środków do tego przeznaczonych.

ZAMKNIĘCIE WARUNKÓW OGÓLNYCH

Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny na mocy ostatecznej decyzji właściwego organu lub sądu, pozostałe klauzule pozostają w mocy i nie mają wpływu na takie oświadczenie o nieważności.

WSZYSTKIE JĘZYKI, WSZYSTKIE MIEJSCA DOCELOWE