Polityka prywatności


Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych?

Nazwa firmy: LANGUAGE REPUBLICS.L.

CIF: B22424063

Kierunek: Calle Anselmo Pie Sopena 1-Escalera 2, 22005, Huesca

Telefon: 900 264 224

E-mail: [email protected]

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W LANGUAGE REPUBLICS.L. Traktujemy następujące informacje i w następujących celach:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zarządzanie zgłoszeniami otrzymanymi za pośrednictwem obsługi klienta online.

ŻĄDANIE INFORMACJI

Zarządzanie żądaniami otrzymanymi za pośrednictwem różnych sekcji sieci.

KLIENCI

Zarządzanie klientami (rejestracja klientów, zarządzanie rezerwacjami, przygotowywanie, kontrola i monitorowanie kursów i fakturowania).

CURRICULUMS

Wybór personelu.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Wszyscy jesteśmy informowani o używaniu plików cookies przez platformę www.ynsitu.com, która ma prawo zaakceptować lub odmówić korzystania z plików cookies w okresie logowania się na stronie. W ten sam sposób zostaną szczegółowo poinformowani o usunięciu i dezaktywacji tych plików cookie poprzez szczegółowy wybór plików cookie, które mają zostać zainstalowane, lub odrzucenie plików cookie w przypadku ich braku w przypadku braku zgody na instalację i używanie plików cookie przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki plików cookie, ich dezaktywacji lub aktywacji, zalecamy odwiedzić stronę https://www.ynsitu.com/politica-de-cookies/

W przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na jakiekolwiek z jego danych, mogą one zostać wykorzystane do przesyłania informacji handlowych o kursach i programach.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

WNIOSEK O INFORMACJE: do czasu rozstrzygnięcia otrzymanego wniosku.

KLIENCI: w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usług, a także w okresach przedawnienia roszczeń przewidzianych w przepisach prawa handlowego i cywilnego w celu uwzględnienia ewentualnych obowiązków, które mogą wynikać ze stosunku umownego.

CURRICULUMS: 6 miesięcy.

W przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowych o kursach i programach, dane będą przechowywane do czasu żądania wycofania zgody.

Jaka jest zasadność przetwarzania Twoich danych?

KONTAKT Z NAMI: zgoda zainteresowanej strony podczas korzystania z internetowej obsługi klienta.

ZAPYTANIE INFORMACYJNE: zgoda zainteresowanej strony przy wysyłaniu zapytania.

KLIENCI: stosunek umowny przy zakupie kursu.

CURRICULUMS: zgoda zainteresowanej strony.

Na przesyłanie informacji handlowych o kursach i programach zgodą z prawem jest zgoda zainteresowanych.

Do jakich odbiorców zostaną przekazane Twoje dane?

Dane klienta będą przekazywane firmom ubezpieczeniowym, międzynarodowym agencjom edukacyjnym (Anglia, USA, Kanada, Niemcy, Francja), akademiom, ośrodkom edukacyjnym i / lub zakwaterowaniu, w przypadku kursów za granicą i Language Republic SL do obsługi podróży. Te zadania są niezbędne do zarządzania zakontraktowaną usługą.

Poza tymi założeniami żadne dane nie będą przekazywane, z wyjątkiem zobowiązań prawnych.

Podstawa prawna

Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą organiczną 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw do ochrony danych cyfrowych. Przetwarzanie danych będzie również zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie ochrony danych osobowych i wolności tych danych oraz w którym Dyrektywa 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jakie masz prawa, gdy przekazujesz nam swoje dane?

Każdy ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy w LANGUAGE REPUBLICS.L. przetwarzamy dane osobowe, które ich dotyczą lub nie.

Zainteresowanym osobom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także żądania sprostowania niedokładnych danych lub w stosownych przypadkach żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

W określonych okolicznościach zainteresowane strony mogą zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, wówczas będziemy je przechowywać wyłącznie w celu wykonania lub obrony roszczeń.

W określonych okolicznościach oraz z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, zainteresowane strony mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych.

REPUBLIKI JĘZYKOWE.L zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych i uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Zainteresowany ma prawo wnieść skargę do Urzędu Kontroli (agpd.es), jeśli uzna, że ​​leczenie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dane kontaktowe w celu skorzystania ze swoich praw: LANGUAGE REPUBLICS.L., Calle Anselmo Pie Sopena 1-Escalera 2, 22005, Huesca, Hiszpania, e-mailem na adres [email protected], wraz z ważnym dowodem prawnym, takim jak kserokopia DNI oraz wskazując w temacie „OCHRONA DANYCH”.

Jak uzyskaliśmy Twoje dane?

Dane osobowe, które przetwarzamy w REPUBLIKACH JĘZYKOWYCH.L zostały dostarczone przez zainteresowaną stronę.

Zainteresowana strona, która przesyła informacje do LANGUAGE REPUBLICS.L gwarantuje i odpowiada, w każdym przypadku, za dokładność, ważność i autentyczność podanych danych osobowych i zobowiązuje się do ich należytej aktualizacji, zwalniając SPÓŁKĘ z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Użytkownik zobowiązuje się do podania pełnych i poprawnych informacji w formularzach rejestracyjnych.

Podobnie LANGUAGE REPUBLIC SL nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji, które nie są jej własnym opracowaniem i dla których wskazane jest inne źródło, więc nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za hipotetyczne szkody, które mogą wyniknąć z wykorzystania tych informacji.

Podane przez zainteresowanego dane osobowe będą przechowywane w bazie Language Republic SL do czasu, gdy zainteresowany nie stwierdzi, że chce usunąć swoje dane z naszej bazy, zawsze z poszanowaniem przepisów oraz Ustawy Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., Ochrony Danych Osobowych i gwarancji praw do ochrony danych cyfrowych.

Jak skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia i sprzeciwu wobec leczenia?

Prawa te będą wykonywane i w pełni autoryzowane przez klienta lub użytkownika, poprzez wyraźną komunikację z Language Republic SL na adres e-mail [email protected], za pośrednictwem platformy www.ynsitu.com lub pocztą, przekazując to na piśmie Anselmo Pie Sopena Street 1-Escalera 2, 22005, Huesca.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, możliwość jej cofnięcia w dowolnym momencie, poprzez e-mail [email protected] lub adres pocztowy Calle Anselmo Pie Sopena 1-Escalera 2, 22005, Huesca lub w w przypadku posiadania konta użytkownika za pośrednictwem samej platformy www.ynsitu.com operację tę można wykonać.

Jeżeli przekazanie danych osobowych jest wymogiem prawnym, umownym lub koniecznym do zawarcia umowy, zainteresowana strona każdorazowo przekaże swoje dane w celach opisanych w każdym formularzu lub w każdej umowie w przypadku zakupu którykolwiek z naszych produktów.

Powszechne użycie w sieciach społecznościowych

SJeśli strona, której dane dotyczą, zdecyduje się na dostęp do Usług za pośrednictwem swojego konta w sieciach społecznościowych (tj. Facebook, Twitter, Google +, YouTube, Flickr itp.) Lub kliknie jeden z przycisków połączenia lub linków w sieciach społecznościowych (np. na przykład przycisk „Lubię to” na Facebooku), które są dostępne w Usługach, ich zawartość i Twoje dane osobowe będą udostępniane odpowiednim sieciom społecznościowym.

Strona, której dane dotyczą, jest świadoma i akceptuje, że wykorzystywanie jej danych osobowych, w tym informacji, które udostępniają one sieciom społecznościowym za pośrednictwem Usług, przez sieci społecznościowe, podlega ich odpowiedniej polityce prywatności. Jeśli nie chcesz, aby sieci społecznościowe gromadziły Twoje informacje, zapoznaj się z polityką prywatności odpowiedniej sieci społecznościowej i / lub odłącz się od niej przed skorzystaniem z naszych Usług.

Nieletni

Dzieci poniżej 14 roku życia nie będą mogły się zarejestrować, chyba że za zgodą rodziców i / lub opiekunów prawnych.

Zmiany w Polityce prywatności

LANGUAGE REPUBLICS.L zastrzega sobie prawo do modyfikowania tej polityki w celu dostosowania jej do nowych przepisów lub orzecznictwa. W takich przypadkach LANGUAGE REPUBLICS.L ogłosi na tej stronie wprowadzone zmiany z rozsądnym wyprzedzeniem ich wprowadzenia.

WSZYSTKIE JĘZYKI, WSZYSTKIE PRZEZNACZENIA