Điều kiện chung

Bắt đầu tìm kiếm

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Tài liệu này (cũng như bất kỳ tài liệu nào khác được đề cập hoặc tham chiếu ở đây) quy định các điều kiện chi phối việc sử dụng, truy cập và điều hướng www.ynsitu.com thuộc sở hữu của Language Republic SL (sau đây gọi là Ynsitu) và việc mua lại các dịch vụ thông qua Ynsitu.
Mỗi khi bạn sử dụng www.ynsitu.com hoặc gửi cho chúng tôi email, tin nhắn văn bản (SMS) hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào khác từ máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, bạn sẽ liên lạc với chúng tôi bằng phương thức điện tử.
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn theo phương thức điện tử bằng các phương tiện khác nhau, chẳng hạn như qua email, tin nhắn văn bản (SMS), thông báo trong ứng dụng hoặc bằng cách xuất bản tin nhắn hoặc liên lạc qua email trên trang web hoặc thông qua bất kỳ dịch vụ Ynsitu nào khác, chẳng hạn như dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Vì mục đích của các điều kiện chung này, bạn chấp nhận tất cả các thông báo và các thông báo và thông tin liên lạc khác mà chúng tôi gửi cho bạn bằng phương tiện điện tử và thay thế và đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào bằng văn bản, trừ khi bất kỳ luật áp dụng bắt buộc nào yêu cầu một hình thức liên lạc khác.

CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG CHUNG

Bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào mua dịch vụ trên web www.ynsitu.com hoặc trên bất kỳ phương tiện nào khác thuộc sở hữu của Ynsitu (Ứng dụng, trang đích, v.v.) chấp nhận các điều kiện mua hàng chung này bằng cách chọn hộp “Tôi chấp nhận Điều kiện chung” .

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP

Tập hợp tất cả nội dung được lưu trữ hoặc cung cấp thông qua bất kỳ dịch vụ nào của www.ynsitu.com là tài sản độc quyền của Ynsitu hoặc những người bán dịch vụ hoạt động tại Ynsitu và được bảo vệ bởi luật về quyền sở hữu trí tuệ, quyền bản quyền và quyền cơ sở dữ liệu.
Việc trích xuất, hoặc sử dụng lại bất kỳ phần nào trong nội dung của www.ynsitu.com, hoặc bất kỳ hỗ trợ nào khác thuộc sở hữu của Ynsitu, không được phép nếu không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

PHẠM VI VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Tất cả Khách hàng của bất kỳ dịch vụ nào được ký hợp đồng thông qua www.ynsitu.com hoặc bất kỳ sự hỗ trợ nào khác của Ynsitu đều chấp nhận rằng trách nhiệm của Ynsitu chỉ mở rộng và độc quyền đối với những gì bắt nguồn từ:

  • Xử lý dữ liệu và thông tin
  • Xử lý thanh toán
  • Xử lý tiền hoàn lại trong những trường hợp khách hàng đã được công nhận
  • Hủy các dịch vụ đã ký hợp đồng nếu khách hàng không tuân thủ các khoản thanh toán được quy định trong các điều khoản đã thỏa thuận trong quá trình mua hàng.

Ynsitu cho phép người bán bên ngoài cung cấp dịch vụ của họ trên www.ynsitu.com như một nền tảng thị trường và trong mọi trường hợp, đó không phải là người bán các dịch vụ do những người bán này cung cấp, cũng không phải là đại diện của người bán và do đó không có trách nhiệm đối với các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp này. Ynsitu chỉ đơn giản là cung cấp một không gian nơi người mua và người bán có thể thực hiện các giao dịch kinh doanh của họ. Người bán hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bán dịch vụ của mình, cũng như cung cấp hỗ trợ cho người mua về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc bán hàng mà anh ta thực hiện.
Ynsitu không chịu trách nhiệm về tính trung thực hoặc chính xác của thông tin mà người bán bên thứ ba xuất bản trên www.ynsitu.com. Tuy nhiên, trong trường hợp có thông tin không chính xác hoặc không đúng sự thật, Ynsitu sẽ yêu cầu người chịu trách nhiệm về những thông tin này sửa lại và trong trường hợp lặp lại, Ynsitu có quyền ngăn cản bên thứ ba này tiếp tục cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình trên www.ynsitu .com.
Trong trường hợp người bán không cung cấp các dịch vụ mà họ đã ký hợp đồng, họ sẽ có trách nhiệm hoàn trả số tiền mà khách hàng đã ký hợp đồng với các dịch vụ nói trên đã thanh toán. Ynsitu cam kết thông qua các biện pháp hợp lý để cố gắng làm trung gian giữa nhà cung cấp và khách hàng để tìm ra giải pháp tốt nhất có thể cho từng trường hợp.
Vì mục đích của các Điều kiện này, điều này sẽ được hiểu rằng các dịch vụ theo hợp đồng đã được phân phối tại thời điểm mà Khách hàng nhận được văn bản xác nhận điều tương tự bằng phương tiện điện tử đã được thông báo trước đó.
Trong trường hợp người bán không thể tuân thủ nghĩa vụ của mình vì lý do bất khả kháng, họ phải thông báo cho cả khách hàng và Ynsitu càng nhanh càng tốt và phải đưa ra phương án thay thế có giá trị tương đương hoặc lớn hơn hoặc hoàn lại các số tiền đã thanh toán cho khách hàng.

GỬI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Sau khi Khách hàng đặt trước dịch vụ tại www.ynsitu.com, anh ta đồng ý rõ ràng với Ynsitu cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho người bán các dịch vụ nói trên để họ tạo hóa đơn sẽ được gửi cho anh ta theo phương thức điện tử và để họ có thể cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.

ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN VÀ HỦY BỎ ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN KHÔNG THANH TOÁN

Tất cả khách hàng của bất kỳ dịch vụ nào được ký hợp đồng qua www.ynsitu.com hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác thuộc sở hữu của Ynsitu có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cho các dịch vụ hoặc theo hợp đồng, không có khả năng chậm trễ hoặc gia hạn, chậm nhất là 30 ngày trước ngày dự kiến như thời điểm bắt đầu các dịch vụ đã ký hợp đồng. Trong trường hợp mua dịch vụ trước ngày bắt đầu dự kiến của dịch vụ ít hơn một tháng, khách hàng sẽ thanh toán tổng số tiền tại thời điểm đặt trước.
Tất cả các khách hàng mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua www.ynsitu.com hoặc bất kỳ phương tiện nào khác thuộc sở hữu của Ynsitu chấp nhận rằng việc không tuân thủ bất kỳ khoản thanh toán nào trong các điều khoản và ngày đến hạn được đặt trong quá trình mua và ký hợp đồng sẽ dẫn đến việc tự động hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng và bất kỳ mối quan hệ nào được thiết lập giữa các bên, mà không ảnh hưởng đến khách hàng về tất cả các thiệt hại và chi phí phát sinh trong khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực và tất cả những gì phát sinh từ việc hủy bỏ do không thanh toán.
Tất cả các đặt chỗ nhận được thông qua www.ynsitu.com hoặc bất kỳ phương tiện nào khác thuộc sở hữu của Ynsitu tùy thuộc vào tính khả dụng của các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp của nó. Trong trường hợp không có, khách hàng sẽ được hoàn lại số tiền đã thanh toán trong khoảng thời gian không quá 15 ngày.
Giá hiển thị trên www.ynsitu.com hoặc bất kỳ phương tiện nào khác thuộc sở hữu của Ynsitu đã bao gồm thuế, trừ khi có quy định rõ ràng khác.
Giá của các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên www.ynsitu.com là giá được cung cấp bởi mỗi người bán bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia của họ hoặc bằng đơn vị tiền tệ mà họ tự do quyết định sử dụng. Người dùng Ynsitu sẽ có thể xem giá ước tính bằng bất kỳ loại tiền tệ nào có sẵn trong Ynsitu theo tỷ giá hối đoái hiện tại ở Ynsitu, nhưng những mức giá này sẽ được cung cấp riêng cho mục đích thông tin và không bao giờ theo hợp đồng. Giá duy nhất có hiệu lực theo hợp đồng là giá do người bán ấn định bằng đơn vị tiền tệ mà họ lựa chọn.

QUY TRÌNH MUA VÀ ĐẶT CHỖ

Để sử dụng hoặc ký hợp đồng các dịch vụ trong Ynsitu, bạn cần đăng ký tại www.ynsitu.com.
Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin tài khoản và mật khẩu, cũng như hạn chế quyền truy cập vào máy tính và thiết bị của bạn.
Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn có lý do để tin rằng mật khẩu của bạn đã bị bên thứ ba biết hoặc nếu mật khẩu đó đã được sử dụng theo cách trái phép hoặc có khả năng là như vậy.
Chúng tôi có quyền từ chối quyền truy cập vào dịch vụ và hủy bỏ bất kỳ tài khoản nào trong trường hợp khách hàng vi phạm luật hiện hành hoặc các điều kiện hợp đồng này.

ĐIỀU KIỆN HỦY BỎ

Tất cả Khách hàng mua dịch vụ thông qua www.ynsitu.com sẽ có quyền hủy đặt chỗ của họ và thu hồi 100% số tiền đã thanh toán, ngoại trừ những khoản không hoàn lại, với điều kiện là việc rút tiền nói trên được thông báo qua khu vực khách hàng ít nhất 31 ngày trước. trước vào ngày dự kiến ​​cung cấp dịch vụ trừ khi các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng (trường học, chỗ ở, bảo hiểm, đưa đón sân bay, v.v.) có các điều kiện hủy bỏ hạn chế hơn. Vì mục đích cung cấp thông tin, kể từ ngày viết các điều kiện hợp đồng chung này, phí trả cho việc quản lý thị thực, bảo hiểm hủy chuyến đi và chi phí tài chính là những khoản tiền không được hoàn lại. Việc khách hàng tự nguyện hủy sau 31 ngày đó sẽ được điều chỉnh bởi chính sách hủy do mỗi nhà cung cấp thiết lập. Trong mọi trường hợp, việc hủy bỏ được thực hiện sau 31 ngày đó sẽ có các chi phí không hoàn lại nói trên cộng với 10% tổng số tiền đặt phòng dưới dạng chi phí quản lý. Tất cả các khách hàng đã ký hợp đồng bảo hiểm hủy bỏ có thể được hoàn lại tiền cho các dịch vụ đã ký hợp đồng nếu họ đáp ứng các điều kiện hoàn trả theo yêu cầu của chính sách nói trên. Tất cả những khách hàng chưa được nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ cuối cùng chấp nhận hoặc có địa điểm bị từ chối vì lý do không có sẵn, sẽ có quyền nhận 100% số tiền đã thanh toán. Khách hàng thừa nhận biết rằng có những ngoại lệ đối với quyền rút tiền, như đã nêu trong điều 103 của Nghị định Lập pháp Hoàng gia 1/2007, ngày 16 tháng 11, phê chuẩn văn bản sửa đổi của Luật chung về Bảo vệ Người tiêu dùng và Khách hàng và các văn bản bổ sung khác. pháp luật. Luật này quy định rằng quyền rút tiền sẽ không áp dụng cho khách hàng khi việc cung cấp dịch vụ đã được thực hiện đầy đủ hoặc khi nó đã bắt đầu. Trong trường hợp bị đuổi học, bỏ học sớm hoặc không tham gia khóa học hoặc chương trình, ngoài số tiền mà các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng (trường học, chỗ ở, bảo hiểm, đưa đón sân bay, v.v.) có thể giữ lại do chính sách hủy bỏ của họ, Ynsitu.com sẽ giữ lại số tiền tương đương 10% tổng số tiền đặt trước làm phí quản lý.

LUẬT ÁP DỤNG VÀ THẨM QUYỀN. YÊU CẦU

Việc truy cập, điều hướng và / hoặc sử dụng www.ynsitu.com hoặc bất kỳ phương tiện nào khác thuộc sở hữu của Ynsitu và các hợp đồng mua sản phẩm thông qua Ynsitu sẽ luôn chịu sự điều chỉnh của luật pháp Tây Ban Nha.
Mọi tranh cãi, vấn đề hoặc bất đồng nảy sinh hoặc liên quan đến việc truy cập, điều hướng và / hoặc sử dụng www.ynsitu.com hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác thuộc sở hữu của Ynsitu, hoặc với việc giải thích và thực hiện các Điều kiện này, sẽ bị độc quyền quyền tài phán của các tòa án và tòa án Tây Ban Nha, từ bỏ rõ ràng quyền tài phán, bất kể quyền tài phán nào của khách hàng. Khách hàng có thể gửi cho Ynsitu khiếu nại, yêu cầu của họ hoặc bất kỳ nhận xét nào khác mà họ muốn đưa ra thông qua các phương tiện được thiết lập cho nó.

ĐÓNG CỬA ĐIỀU KIỆN CHUNG

Nếu bất kỳ Điều kiện nào trong số này được tuyên bố là vô hiệu bởi một nghị quyết cuối cùng do cơ quan có thẩm quyền hoặc tòa án ban hành, phần còn lại của các điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực mà không bị ảnh hưởng bởi tuyên bố vô hiệu đó.

TẤT CẢ NGÔN NGỮ, TẤT CẢ ĐIỂM ĐẾN