เงื่อนไขทั่วไป

เริ่มค้นหา

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

เอกสารนี้ (รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้หรืออ้างถึง) www.ynsitu.comทรัพย์สินของสาธารณรัฐภาษา S.L (ต่อไปนี้ Ynsitu) การซื้อหรือซื้อหรือให้คําปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ผ่าน ทุกครั้งที่คุณใช้www.ynsitu.comหรือส่งอีเมล, ข้อความ (SMS) หรือการสื่อสารอื่น ๆ จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ, คุณจะสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์.

เราจะติดต่อคุณทางอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการต่างๆเช่นทางอีเมลข้อความ (SMS) การแจ้งเตือนในแอปหรือโดยการโพสต์ข้อความหรือการสื่อสารทางอีเมลบนเว็บไซต์หรือผ่านอื่น ๆ เช่นฝ่ายบริการลูกค้า สําหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้คุณเห็นด้วยกับสัญญาประกาศและประกาศและการสื่อสารอื่น ๆ ที่เราส่งให้คุณโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และที่แทนที่และตอบสนองความต้องการใด ๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเว้นแต่กฎหมายบังคับใช้ใด ๆ ที่จําเป็นต้องมีรูปแบบที่แตกต่างกันของการสื่อสาร
 

เงื่อนไขทั่วไปในการซื้อ

บุคคลธรรมดาหรือกฎหมายที่ซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์www.ynsitu.comทรัพย์สินของYnsituต่อไปนี้เรียกว่าลูกค้าทั่วโลกยอมรับเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ของการซื้อและการคืนเงินที่จัดตั้งขึ้นในการซื้อและการทําสัญญา

เงื่อนไขการใช้งานและการเข้าถึง

เนื้อหาทั้งหมดที่โฮสต์หรือทําใช้ได้ผ่านบริการwww.ynsitu.comเป็นทรัพย์สินพิเศษของYnsituและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของสเปนและกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในฐานข้อมูล

การสกัดอย่างเป็นระบบหรือนําส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาใด ๆ ของบริการYnsituไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

Ynsituและซัพพลายเออร์ผู้เผยแพร่ผู้ถือสิทธิ์หรือผู้ให้บริการเนื้อหารายอื่นสงวนสิทธิ์ใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้หรือเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา

The reproduction, duplication, copying, sale, resale or exploitation of any kind of Ynsitu Services or any part thereof for commercial purposes is not permitted, in each case without our prior written consent.

ข้อเรียกร้องในการทำสัญญาทั่วไป

เงื่อนไขและขอบเขตความรับผิดชอบ ลูกค้าทุกรายของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่สัญญาผ่านwww.ynsitu.comหรือพอร์ทัล Ynsituอื่น ๆ ยอมรับและได้รับการแจ้งว่าความรับผิดชอบของ Ynsituถึงเท่านั้นและเฉพาะผู้ที่ได้มาจาก :

  • การประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ
  • การประมวลผลการชําระเงินที่ได้รับ
  • การประมวลผลการคืนเงินในกรณีที่ลูกค้าได้รับการยอมรับและมีอํานาจที่จะได้รับพวกเขา
  • ตัวกลางระหว่างลูกค้าทําสัญญากับซัพพลายเออร์จนกว่าการชําระเงินจะเสร็จสมบูรณ์ และยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการตามสัญญา
  • ติดตามผลในการชําระเงินในกรณีที่ไม่มีเงินทุนถูกสัญญา
  • การยกเลิกโปรแกรมและบริการตามสัญญาในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้ปฏิบัติตามการชําระเงินที่กําหนดและกําหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ในระหว่างกระบวนการซื้อสําหรับการทําสัญญาหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ผ่านynsitu.com คําแนะนําและข้อมูลสําหรับลูกค้าทุกคนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นําเสนอผ่านแพลตฟอร์มYnsituเกี่ยวกับการทําสัญญาและการชําระเงินของพวกเขา
  • ตัวกลางระหว่างผู้ให้บริการและโปรแกรมเฉพาะและลูกค้าที่ต้องการซื้อผ่านแพลตฟอร์มwww.ynsitu.comตลอดจนข้อเสนอหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการต้องการโฆษณาและส่งให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ

Ynsituช่วยให้ผู้ขายบุคคลที่สามที่จะนําเสนอและขายสินค้าของพวกเขาในwww.ynsitu.com หน้ารายละเอียดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ผู้ขายภายนอกเสนอ แม้ว่าYnsitu อํานวยความสะดวกการทําธุรกรรมผ่านwww.ynsitu.comเป็นแพลตฟอร์มMarketplace,จะไม่เป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายของผลิตภัณฑ์ที่นําเสนอโดยผู้ขายบุคคลที่สาม.

เพียงให้พื้นที่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถซื้อขายและการทําธุรกรรม ตาม สัญญาที่เกี่ยวข้องที่สร้างขึ้นเมื่อการซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ขายโดยผู้ขายภายนอกได้รับการทํา ความกังวลของผู้ซื้อและผู้ขายของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเท่านั้น Ynsituไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ ไม่รับผิดชอบมันและไม่ได้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ขาย ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการขายผลิตภัณฑ์ของตนรวมทั้งให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียกร้องของผู้ซื้อหรือที่เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

เราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือมีคุณสมบัติหรือการรับประกันในกรณีใด ๆ ข้อเสนอที่ผู้ขายบุคคลที่สามโพสต์บนwww.ynsitu.com อย่างไรก็ตามYnsituในกรณีที่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงจะขอบุคคลที่รับผิดชอบในการแก้ไขและในกรณีที่มีการทําซ้ําสงวนสิทธิ์ในการป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามนี้ต่อไปเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนในwww.ynsitu.com

Ynsitu จะไม่รับผิดชอบ (1) ความสูญเสียใดๆ ที่ไมไดมาจากการไมปฏิบัติตามใดๆ ในสวนของคุณ (ii) ขาดทุนทางธุรกิจ (รวมถึงขาดทุนจากกําไร รายได้ สัญญา เงินฝากออมทรัพย์ที่คาดว่าจะข้อมูล การสูญเสียค่าความนิยม หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น) หรือ (iii) ขาดทุนทางอ้อมหรือผลสืบเนื่องซึ่งไม่สมเหตุสมผลโดยทั้งสองฝ่ายในเวลาที่ลูกค้าได้เริ่มใช้บริการwww.ynsitu.com เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราภายใต้ข้อกําหนดเหล่านี้หากความล่าช้าดังกล่าวหรือไม่ปฏิบัติตามนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรา บทบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของ ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ตกลงกันหรือหมดอายุหรือได้รับเงินคืนที่เหมาะสมในกรณีที่พวกเขาไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวแก่คุณภายในเวลาที่เหมาะสมด้วยเหตุผลใดก็ตามนอกเหนือจากการควบคุมตัวกลางของบริการของเรา

ความรับผิดชอบต่อการจัดหาสินค้าและบริการ มันพิเศษ ซัพพลายเออร์ของเหล่านี้ที่ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดของสัญญาที่มีอยู่ระหว่างพวกเขาและลูกค้าของพวกเขาและข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการจัดหาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อและบริการตามสัญญาของลูกค้าหรือผู้ซื้อดังกล่าว

กรณีไม่ปฏิบัติตาม รายละเอียดของการซื้อสินค้าและบริการโดยซัพพลายเออร์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการคืนเงินจํานวนทั้งหมดให้กับลูกค้าที่ได้ทําสัญญาบริการและข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ จะต้องทําระหว่างลูกค้าและซัพพลายเออร์ของบริการและผลิตภัณฑ์ที่นําเสนอ

เพื่อวัตถุประสงค์ในข้อกําหนดเหล่านี้ จะเข้าใจว่าการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการตามสัญญาเกิดขึ้นในเวลาที่ลูกค้าได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกาศไปแล้วข้างต้น

Ynsituจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีใด ๆ สําหรับการละเมิดหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามข้อผูกพันใด ๆ ที่สันนิษฐานโดยบริการหรือซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตามYnsituมุ่งมั่นโดยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อพยายามสื่อกลางระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้าเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับแต่ละกรณี

ในกรณีที่ผู้ให้บริการหรือผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนในเหตุสุดวิสัยพวกเขาจะต้องสื่อสารเรื่องนี้ให้กับลูกค้าและYnsitu

เงื่อนไขของกระบวนการซื้อหรือซื้อ

ลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้อาจซื้อ สัญญา และจองบนเว็บไซต์โดยวิธีการและแบบฟอร์มที่จัดตั้งขึ้น พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการซื้อและ / หรือซื้อออนไลน์ Ynsituซึ่งในระหว่างที่ผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการต่างๆสามารถเลือกและเพิ่มลงในพื้นที่ส่วนบุคคลของลูกค้าหรือในที่สุดก็คลิกที่เสร็จสิ้นการจองของคุณและปุ่มชําระเงินหรือปุ่มยอมรับเพื่อยืนยันการจองของคุณ ในทํานองเดียวกันลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลและ /หรือตรวจสอบข้อมูลที่ร้องขอในแต่ละขั้นตอนแม้ว่าในระหว่างขั้นตอนการซื้อก่อนที่จะทําการชําระเงินรายละเอียดการซื้อสามารถแก้ไขได้

ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันว่าYnsituได้รับคําขอซื้อ นอกจากนี้ท่านยังจะได้รับแจ้งทางอีเมลเมื่อการจองของท่านถูกจัดการ ข้อมูลนี้อาจยังให้บริการแก่ลูกค้าผ่านทางพื้นที่ของลูกค้า

เมื่อขั้นตอนการซื้อเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้ายินยอมอย่างชัดแจ้งกับYnsituให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาแก่ซัพพลายเออร์ที่เลือกเพื่อให้พวกเขาสร้างใบแจ้งหนี้ที่จะส่งไปให้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งYnsituไม่ใช่ผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่ขายหรืออาจทําการตลาดในwww.ynsitu.com

การสื่อสาร ใบสั่งซื้อ และการชําระเงินที่เกี่ยวข้องระหว่างการทําธุรกรรมบนเว็บไซต์อาจถูกเก็บถาวรและเก็บไว้ในบันทึกคอมพิวเตอร์ของ Ynsitu เพื่อเป็นการพิสูจน์การทําธุรกรรมไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การเคารพเงื่อนไขด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมและกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับในเรื่องนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตาม LOPD และสิทธิที่ช่วยเหลือลูกค้าตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ (ประกาศทางกฎหมายและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป)

การยืนยันการสํารองผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่าน www.ynsitu.comจะมีผลเมื่อลูกค้าได้รับการยืนยันเหมือนกันและในเวลาที่จํานวนเงินทั้งหมดของใบแจ้งหนี้จะถูกจ่ายสินค้าและบริการทั้งหมดที่สัญญาจะได้รับการส่งมอบและจะมีผลบังคับใช้

ภาษีที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละที่ซัพพลายเออร์แต่ละรายเสนอและรวมอยู่ในราคาจะเป็นภาษีที่ควบคุมในประเทศที่ให้บริการหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามสัญญา

เงื่อนไขการชําระเงินและการยกเลิกสําหรับค่าเริ่มต้น

ลูกค้าทุกรายของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทําสัญญาผ่านwww.ynsitu.comมีหน้าที่ต้องชําระค่าบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําสัญญาทั้งหมดโดยปราศจากความล่าช้าหรือการขยายเวลาหนึ่งเดือนล่าสุดก่อนวันที่คาดว่าจะเริ่มใช้บริการตามสัญญา ในกรณีที่ซื้อสินค้าหรือบริการน้อยกว่าหนึ่งเดือนล่วงหน้าของวันที่เริ่มบริการที่คาดหวังไว้ลูกค้าจะจ่ายรวมในเวลาเดียวกันในเวลาที่จอง

ทั้ง หมด ลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่นําเสนอผ่าน www.ynsitu.comยอมรับและแจ้งให้ทราบว่าการไม่ปฏิบัติตามการชําระเงินใด ๆ ในกําหนดเวลาและครบกําหนดที่กําหนดไว้ในกระบวนการจัดซื้อจะส่งผลให้ การยกเลิกและการยกเลิกสัญญาและความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จัดตั้งขึ้นระหว่างคู่สัญญาโดยไม่กระทบต่อผลกระทบต่อ ลูกค้าของความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในขณะที่สัญญายังคงมีผลบังคับใช้และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการชําระเงิน

โดยใช้www.ynsitu.comหรือโดยการทําและ/ หรือขอซื้อผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ คุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกําหนดเหล่านี้และทั้งหมดข้างต้นดังนั้นหากคุณไม่เห็นด้วยกับทั้งหมด คุณไม่ควรใช้เว็บไซต์นี้

นอกจากนี้ยังรายงานว่าข้อกําหนดเหล่านี้อาจถูกแก้ไข ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คําปรึกษาทุกครั้งที่เขาเข้าเรียกดูและ / หรือใช้www.ynsitu.comเป็นผู้ที่อยู่ในบังคับในขณะที่การซื้อผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่มีการร้องขอ

สําหรับคําถามทั้งหมดที่ลูกค้าอาจมีความสัมพันธ์กับเงื่อนไขที่คุณสามารถติดต่อเจ้าของโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ข้างต้นหรือในกรณีที่ใช้แบบฟอร์มการติดต่อ

ใบสั่งซื้อทั้งหมดที่ได้รับโดยหรือผ่านwww.ynsitu.comขึ้นอยู่กับความพร้อมของผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่นําเสนอโดยซัพพลายเออร์ของพวกเขา

ราคาที่แสดงในwww.ynsitu.comเป็นรอบชิงชนะเลิศและรวมภาษีเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง

ภายใต้สถานการณ์ใดYnsituจะเพิ่มอาหารเสริมเพิ่มเติมไปยังราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยอัตโนมัติ แต่เฉพาะผู้ที่ลูกค้าได้เลือกและเลือกโดยสมัครใจและได้อย่างอิสระ

ราคาสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นําเสนอบนwww.ynsitu.comอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแสดงในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ของซัพพลายเออร์

บัตรเครดิตจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบและอนุมัติโดยธนาคารผู้ออกบัตรหากธนาคารออกหากธนาคารไม่ได้อนุมัติการชําระเงินYnsituจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการส่งมอบสินค้าและจะไม่สามารถทําสัญญาใด ๆ กับลูกค้า

ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งซื้อที่ลูกค้าเลือกการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นวิธีการชําระเงิน จะถูกประมวลผลตราบเท่าที่จํานวนเดียวกันได้ถูกโอนภายในระยะเวลาสูงสุด 4 วันทําการ ลูกค้าต้องแน่ใจว่าเขา/เธอป้อนยอดเงินที่แน่นอนของใบสั่งซื้ออย่างถูกต้อง รวมทั้งหมายเลขบัญชีและการอ้างอิงการโอนย้าย

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือไม่ปฏิบัติตามการชําระเงินYnsituจะไม่สามารถตรวจสอบคําสั่งซื้อซึ่งจะถูกยกเลิกเนื่องจากไม่มีประวัติในการชําระเงิน

ขั้นตอนการซื้อและจอง

ในการใช้หรือทําสัญญาบริการและผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เสนอที่Ynsituคุณอาจต้องลงทะเบียนกับบัญชีwww.ynsitu.comของคุณและมีวิธีการชําระเงินที่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น

เมื่อคุณใช้บริการYnsituคุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรายละเอียดบัญชีและรหัสผ่านของคุณ รวมทั้งการจํากัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณ คุณตกลงและตกลงที่จะรับผิดชอบใดๆต่อกิจกรรมทั้งหมดที่ดําเนินการจากบัญชีของคุณหรือใช้รหัสผ่าน

คุณจะต้องใช้มาตรการที่จําเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าและรักษาความลับของรหัสผ่านของคุณและ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณมีเหตุผลที่จะเชื่อว่ารหัสผ่านของคุณได้รับการรู้จักกันไปยังบุคคลที่สามหรือหากมันถูกใช้ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีแนวโน้มที่จะใช้ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะตรวจสอบว่าข้อมูลที่คุณให้เราถูกต้องและสมบูรณ์และมันก็มีหน้าที่ที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลที่คุณได้ให้กับเราจะเกิดขึ้น คุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลของคุณผ่านทางส่วนบัญชีของฉันของเว็บไซต์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงบริการการยกเลิกบัญชีใด ๆ และลบหรือแก้ไขเนื้อหาใด ๆ ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อกําหนดของสัญญาเหล่านี้หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ลูกค้าทุกคนที่ทําสัญญาบริการหรือผลิตภัณฑ์ผ่านwww.ynsitu.comยอมรับว่าการคืนการชําระเงินที่ลูกค้าได้ทําไว้ก่อนหน้านี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการยกเลิก หากสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามที่Ynsitu ดําเนินการอย่างเต็มที่เพื่อคืนเงินเต็มจํานวนบริการตามสัญญาภายในระยะเวลาสูงสุด 15 วัน

ลูกค้าทั้งหมด ผู้ที่ได้รับการยกเลิกประกันภัย (ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันในนั้น) ผ่านwww.ynsitu.comอาจได้รับเงินคืนของบริการและผลิตภัณฑ์หากพวกเขาตอบสนองและตรงตามเงื่อนไขที่จําเป็นในนโยบายดังกล่าวและเงื่อนไขของสัญญายอมรับและยกเลิกเงื่อนไข

ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าหรือบริการwww.ynsitu.comโดยชําระคืนเปอร์เซ็นต์ของเหล่านี้โดยส่วนใหญ่แล้ว 20% ต้องชําระส่วนที่เหลือในช่วงเวลาก่อน 30 วันก่อนเริ่มใช้บริการหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์

เมื่อวัด 30 วันหรือน้อยกว่าจนกว่าจะถึงกําหนดวันสําหรับการให้บริการหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามสัญญา, ในขั้นตอนการจองจะถูกร้องขอและจะต้องจ่ายเต็มจํานวนดังกล่าว.

หากลูกค้าสังเกตหรือสังเกตเห็นข้อบกพร่องใด ๆ ในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีสัญญาหรือนําเสนอผ่านทางwww.ynsitu.comควรแจ้งให้ Ynsitu ทราบ

เงื่อนไขการยกเลิกในบางกรณีขั้นตอนและถอนเงิน

ทั้ง หมด ลูกค้าของผลิตภัณฑ์และบริการผ่าน www.ynsitu.comจะมีสิทธิ์ยกเลิกการจองของคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และกู้คืนจํานวนเงินที่ชําระยกเว้นจํานวนเงินที่ไม่สามารถคืนเงินได้ ตั้งแต่วันที่ร่างเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้

ลูกค้าทุกคนที่ยังไม่ได้รับการยอมรับโดยซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการขั้นสุดท้าย หรือที่ถูกปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลของการไม่มีวันหมดความสามารถ จะมีสิทธิ์ยกเลิกบริการและผลิตภัณฑ์ที่ทําสัญญาและจะได้รับ 100% ของจํานวนเงินที่ชําระ

ในกรณีที่ซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการมีเงื่อนไขการยกเลิกที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากกว่าที่อธิบายไว้ในที่นี้ประโยชน์มากที่สุดจะนําไปใช้กับลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการควรแจ้งให้Ynsituทราบจากพื้นที่ของลูกค้าส่วนบุคคลและอีเมล[email protected] ลูกค้ารับทราบทราบว่ามี ยกเว้นสิทธิถอนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 103 ของพระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกา 1/2007 ของ 16 พฤศจิกายน, อนุมัติข้อความรวมของกฎหมายทั่วไปสําหรับการป้องกันผู้บริโภคและลูกค้าและกฎหมายเสริมอื่น ๆ

ในแง่เดียวกันให้การบริการที่ ลูกค้าสามารถสัญญาในเว็บไซต์นี้, เป็นกฎหมายเดียวกันนี้ระบุว่า จะไม่ช่วยเหลือสิทธิการถอนเงินให้กับลูกค้าเมื่อการให้บริการได้รับการดําเนินการอย่างเต็มที่หรือเมื่อมันเริ่มได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งของผู้บริโภคและ รับทราบว่าเขาทราบว่าเมื่อสัญญาได้รับการดําเนินการอย่างเต็มที่โดย Ynsituคุณสูญเสียสิทธิ์ในการถอนตัว

สิทธิการถอนเงินไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่อนุญาตให้มีการส่งคืนสินค้าเนื่องจากข้อกําหนดหรือที่ได้มีการกําหนดและนําเสนออย่างชัดเจนตามลักษณะดังกล่าว

กฎหมายและเขตอํานาจศาลที่บังคับใช้ อ้าง

การเข้าถึงการนําทางและ / หรือการใช้เว็บไซต์นี้และสัญญาของการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านYnsituจะถูกควบคุมโดยกฎหมายภาษาสเปนมีผลบังคับใช้ตลอดเวลา

การทะเลาะวิวาท ปัญหา หรือความไม่เห็นด้วยอันใดอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึง การนําทาง และ/หรือการใช้เว็บไซต์ หรือการตีความและการบังคับใช้ข้อกําหนดเหล่านี้ จะต้องอยู่ภายใต้เขตอํานาจศาลและศาลของสเปน แต่เพียงผู้เดียว ลูกค้า

ลูกค้าอาจส่งถึง Ynsitu ข้อร้องเรียนของคุณหรือความคิดเห็นอื่น ๆ ที่คุณต้องการทําผ่านวิธีการที่กําหนดไว้สําหรับวัตถุประสงค์นี้

การปิดเงื่อนไขทั่วไป

หากข้อกําหนดใดๆ เหล่านี้ถูกประกาศเป็นโมฆะและถือเป็นโมฆะโดยคําพิพากษาครั้งสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่หรือศาลมีอํานาจคําสั่งที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยไม่มีผลจากการประกาศดังกล่าวว่าไม่ถูกต้อง

ความสัมพันธ์ระหว่าง Ynsituกับ The Service และผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์จะจัดตั้งขึ้นตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันซึ่งประกอบขึ้นกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (B2B) เรามีกับแต่ละของพวกเขา

ทุกภาษา, จุดหมายปลายทางทั้งหมด