WWWWW222 [6483,9357,9318,9306,9289,9288,9300,9309,9312,9290,9313,9301,38312,9357,18,9387,9285,9297,9423,9357,9357,9357,9357,9357,9357,9357]
เงื่อนไขทั่วไป - YNSITU

เงื่อนไขทั่วไป

เริ่มค้นหา

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

เอกสารนี้ (รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่กล่าวถึงหรืออ้างถึงในที่นี้) กำหนดเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้ การเข้าถึง และการนำทางของ www.ynsitu.com ที่ Language Republic SL เป็นเจ้าของ (ต่อไปนี้เรียกว่า Ynsitu) และการเข้าซื้อกิจการบริการผ่าน Ynsitu
ทุกครั้งที่คุณใช้ www.ynsitu.com หรือส่งอีเมล ข้อความ (SMS) หรือการสื่อสารอื่นใดจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณถึงเรา คุณจะสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์
เราจะติดต่อคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ทางอีเมล ข้อความตัวอักษร (SMS) การแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน หรือโดยการเผยแพร่ข้อความหรือการสื่อสารทางอีเมลบนเว็บไซต์หรือผ่านบริการอื่นๆ ของ Ynsitu เช่น ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา สำหรับวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ คุณยอมรับคำบอกกล่าวและการแจ้งเตือนและการสื่อสารอื่นๆ ที่เราส่งให้คุณโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแทนที่และปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ เป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้บังคับกำหนดให้มีรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างออกไป

การยอมรับเงื่อนไขการซื้อทั่วไป

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับบริการบนเว็บ www.ynsitu.com หรือในสื่ออื่นใดที่ Ynsitu เป็นเจ้าของ (แอป แลนดิ้งเพจ ฯลฯ) ยอมรับเงื่อนไขการซื้อทั่วไปเหล่านี้โดยทำเครื่องหมายที่ช่อง “ฉันยอมรับเงื่อนไขทั่วไป” .

เงื่อนไขการใช้งานและการเข้าถึง

ชุดของเนื้อหาทั้งหมดที่โฮสต์หรือเผยแพร่ผ่านบริการใดๆ ของ www.ynsitu.com เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ Ynsitu หรือผู้ขายบริการที่ดำเนินการใน Ynsitu และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ในฐานข้อมูล
www.ynsitu.com หรือการสนับสนุนอื่นใดที่เป็นของ Ynsitu ไม่ได้รับอนุญาตหากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเรา

ขอบเขตและเงื่อนไขความรับผิด

ลูกค้าทั้งหมดของบริการใด ๆ ที่ทำสัญญาผ่าน www.ynsitu.com หรือการสนับสนุนอื่น ๆ ของ Ynsitu ยอมรับว่าความรับผิดชอบของ Ynsitu ขยายออกไปเพียงผู้เดียวที่ได้รับมาจาก:

  • การประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ
  • การประมวลผลการชำระเงิน
  • การดำเนินการคืนเงินในกรณีที่ลูกค้าได้รับการยอมรับ
  • การยกเลิกบริการตามสัญญาหากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามการชำระเงินที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ระหว่างกระบวนการซื้อ

Ynsitu อนุญาตให้ผู้ขายภายนอกเสนอบริการของตนบน www.ynsitu.com เป็นแพลตฟอร์มตลาด และไม่ว่าในกรณีใดผู้ขายบริการที่นำเสนอโดยผู้ขายเหล่านี้ และไม่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ขาย ดังนั้นจึงไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ บริการที่นำเสนอโดยผู้ขายเหล่านี้ Ynsitu ให้พื้นที่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถทำธุรกรรมทางธุรกิจได้ ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการขายบริการของตนแต่เพียงผู้เดียว ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขายที่เขาทำ
Ynsitu ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ขายบุคคลที่สามเผยแพร่บน www.ynsitu.com อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง Ynsitu จะขอให้บุคคลที่รับผิดชอบในการแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ และในกรณีที่มีการทำซ้ำ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามนี้นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนบน www.ynsitu ต่อไป .com
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ได้ให้บริการตามที่ได้ทำสัญญาไว้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการชดใช้จำนวนเงินที่ชำระโดยลูกค้าที่ทำสัญญาบริการดังกล่าว Ynsitu มุ่งมั่นด้วยวิธีการที่สมเหตุสมผลในการพยายามไกล่เกลี่ยระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้าเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละกรณี
เพื่อวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นที่เข้าใจว่าบริการตามสัญญาได้ส่งมอบในขณะที่ลูกค้าได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้
ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนเนื่องจากเหตุสุดวิสัยพวกเขาจะต้องแจ้งให้ทั้งลูกค้าและ Ynsitu ทราบโดยเร็วที่สุดและต้องเสนอทางเลือกที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่าหรือคืนเงินตามจำนวนเงินที่ชำระให้กับลูกค้า

การกำหนดข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อลูกค้าทำการจองบริการที่ www.ynsitu.com เขายินยอมโดยชัดแจ้งให้ Ynsitu ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขากับผู้ขายบริการดังกล่าว เพื่อให้พวกเขาสร้างใบแจ้งหนี้ที่จะส่งถึงเขาทางอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้สามารถจัดหา บริการที่ทำสัญญา

เงื่อนไขการชำระเงินและการยกเลิกสำหรับการไม่ชำระเงิน

ลูกค้าทั้งหมดของบริการใดๆ ที่ทำสัญญาผ่าน www.ynsitu.com หรือสื่ออื่นใดที่เป็นของ Ynsitu มีหน้าที่ต้องชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับบริการหรือตามสัญญา โดยไม่เกิดความล่าช้าหรือการขยายเวลาใดๆ อย่างช้าที่สุด 30 วันก่อนวันที่คาดหมาย การเริ่มต้นของบริการตามสัญญา ในกรณีที่ซื้อบริการล่วงหน้าน้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนวันเริ่มบริการตามกำหนดการ ลูกค้าจะชำระเงินทั้งหมด ณ เวลาที่ทำการจอง
ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เสนอผ่าน www.ynsitu.com หรือสื่ออื่นใดที่ Ynsitu เป็นเจ้าของ ยอมรับว่าการไม่ปฏิบัติตามการชำระเงินใด ๆ ในเงื่อนไขและวันครบกำหนดที่กำหนดไว้ในกระบวนการซื้อและทำสัญญาจะส่งผลให้ระบบอัตโนมัติ การยกเลิกและการยกเลิกสัญญาและความสัมพันธ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญา โดยไม่กระทบต่อลูกค้าของความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะที่สัญญายังคงมีผลบังคับและทั้งหมดที่เกิดจากการยกเลิกเนื่องจากการไม่ชำระเงิน
การจองทั้งหมดที่ได้รับผ่าน www.ynsitu.com หรือสื่ออื่นใดที่ Ynsitu เป็นเจ้าของนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการของซัพพลายเออร์ ในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนตามจำนวนเงินที่ชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
ราคาที่แสดงบน www.ynsitu.com หรือสื่ออื่นใดที่ Ynsitu เป็นเจ้าของนั้นรวมภาษีแล้ว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง
ราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอบน www.ynsitu.com เป็นราคาที่ผู้ขายแต่ละรายเสนอในสกุลเงินของประเทศของตนหรือราคาที่พวกเขาตัดสินใจใช้โดยอิสระ ผู้ใช้ Ynsitu จะสามารถดูราคาโดยประมาณในสกุลเงินใด ๆ ที่มีอยู่ใน Ynsitu ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันใน Ynsitu แต่ราคาเหล่านี้จะถูกนำเสนอเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและจะไม่เป็นไปตามสัญญา ราคาเดียวที่มีผลบังคับตามสัญญาคือราคาที่กำหนดโดยผู้ขายในสกุลเงินที่เขาเลือก

ขั้นตอนการซื้อและจอง

หากต้องการใช้หรือทำสัญญาบริการใน Ynsitu คุณจะต้องลงทะเบียนที่ www.ynsitu.com
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของคุณ ตลอดจนจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณ
คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ารหัสผ่านของคุณถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม หรือมีการใช้งานในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นเช่นนั้น
เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงบริการและยกเลิกบัญชีใด ๆ ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือเงื่อนไขการทำสัญญาเหล่านี้

เงื่อนไขการยกเลิก

ลูกค้าทุกคนที่ซื้อบริการผ่าน www.ynsitu.com จะมีสิทธิ์ยกเลิกการจองและกู้คืน 100% ของจำนวนเงินที่ชำระ ยกเว้นไม่สามารถขอคืนเงินได้ โดยต้องแจ้งการถอนเงินดังกล่าวผ่านพื้นที่ลูกค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 31 วันก่อนที่คาดไว้ วันที่ให้บริการ สำหรับข้อมูล ณ วันที่เขียนเงื่อนไขการทำสัญญาเหล่านี้ จำนวนเงินที่ไม่สามารถขอคืนได้คือค่าธรรมเนียมวีซ่า ประกันการยกเลิกการเดินทาง และค่าใช้จ่ายทางการเงิน และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละโรงเรียนเสมอ ารยกเลิกโดยสมัครใจโดยลูกค้าหลังจาก 31 วันนั้นจะถูกควบคุมโดยนโยบายการยกเลิกที่กำหนดโดยผู้ขายแต่ละราย ไม่ว่าในกรณีใด การยกเลิกที่ทำหลังจาก 31 วันดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถขอคืนได้ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น บวกกับค่าธรรมเนียมการจองที่ชำระเมื่อทำสัญญาบริการที่มีการยกเลิกโดยสมัครใจ
ลูกค้าทั้งหมดที่ได้ทำประกันการยกเลิกอาจได้รับการชำระเงินคืนสำหรับบริการที่ทำสัญญาหากพวกเขาปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินคืนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ดังกล่าว
ลูกค้าทั้งหมดที่ไม่ได้รับการต้อนรับจากซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการขั้นสุดท้ายหรือสถานที่ถูกปฏิเสธเนื่องจากขาดความพร้อมจะมีสิทธิ์ได้รับ 100% ของจำนวนเงินที่จ่ายไป
ลูกค้ารับทราบโดยรู้ว่ามีข้อยกเว้นสำหรับสิทธิในการเพิกถอนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 103 ของพระราชกฤษฎีกา 1/2007 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน ซึ่งอนุมัติข้อความแก้ไขของกฎหมายทั่วไปว่าด้วยการป้องกันผู้บริโภคและลูกค้าและส่วนเสริมอื่นๆ กฎหมาย กฎหมายนี้กำหนดว่าสิทธิในการถอนตัวจะไม่ช่วยเหลือลูกค้าเมื่อการให้บริการได้ดำเนินการอย่างสมบูรณ์หรือเมื่อได้เริ่มต้นขึ้น ในกรณีที่ถูกไล่ออก การละทิ้งก่อนกำหนดหรือไม่นำเสนอหลักสูตรหรือโปรแกรม นอกเหนือจากจำนวนเงินที่ผู้ให้บริการตามสัญญา (โรงเรียน ที่พัก ประกัน รถรับส่งสนามบิน ฯลฯ) ระงับเนื่องจากนโยบายการยกเลิกของพวกเขา Ynsitu .com จะคงไว้เท่ากับ 15% ของยอดรวมของการทำธุรกรรมในกรณีที่ธุรกรรมดังกล่าวรวมการจองหลักสูตรและที่พักหรือเทียบเท่า 25% ในกรณีที่การจองไม่รวมที่พักเป็นค่าตอบแทน สำหรับการใช้งานและบริการของแพลตฟอร์มของเรา

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล เรียกร้อง

การเข้าถึง การนำทาง และ/หรือการใช้ www.ynsitu.com หรือสื่ออื่นใดที่ Ynsitu เป็นเจ้าของ และสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์ผ่าน Ynsitu จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของสเปนซึ่งมีผลบังคับใช้ตลอดเวลา
การโต้เถียง ปัญหา หรือความขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึง การนำทาง และ/หรือการใช้ www.ynsitu.com หรือสื่ออื่นใดที่ Ynsitu เป็นเจ้าของ หรือกับการตีความและการดำเนินการตามเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ เขตอำนาจศาลของศาลและคณะตุลาการของสเปน ยกเว้นเขตอำนาจศาลอย่างชัดแจ้ง ไม่ว่ากรณีใดๆ ของลูกค้า ลูกค้าสามารถส่งข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือความคิดเห็นอื่นใดของ Ynsitu ที่พวกเขาต้องการจะทำผ่านวิธีการที่กำหนดไว้

การปิดเงื่อนไขทั่วไป

หากเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ถูกประกาศว่าเป็นโมฆะและเป็นโมฆะโดยมติขั้นสุดท้ายที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหรือศาล ส่วนที่เหลือของเงื่อนไขจะยังคงมีผลบังคับใช้ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเป็นโมฆะดังกล่าว

ทุกภาษา, จุดหมายปลายทางทั้งหมด