Kushtet e përgjithshme

Filloni të kërkoni

TERMAT DHE KUSHTET

TERMAT DHE KUSHTET

Ky dokument (si dhe çdo dokument tjetër i përmendur ose i referuar këtu) rregullon kushtet që rregullojnë përdorimin, qasjen dhe navigimin e www.ynsitu.com në pronësi të Language Republic SL (në tekstin e mëtejmë Ynsitu) dhe blerjen e shërbimeve përmes Ynsitu.
Sa herë që përdorni www.ynsitu.com ose na dërgoni një email, një mesazh me tekst (SMS) ose ndonjë komunikim tjetër nga kompjuteri ose pajisja juaj celulare, do të komunikoni me ne në mënyrë elektronike.
Ne do t’ju kontaktojmë në mënyrë elektronike me mjete të ndryshme, të tilla si me email, mesazhe me tekst (SMS), njoftime brenda aplikacioneve, ose duke publikuar mesazhe ose komunikime me email në faqen e internetit ose përmes ndonjë shërbimi tjetër Ynsitu., Siç është shërbimi ynë ndaj klientit. Për qëllimet e këtyre kushteve të përgjithshme, ju pranoni të gjitha njoftimet dhe njoftimet e tjera dhe komunikimet që ne ju dërgojmë me mjete elektronike dhe që zëvendësojnë dhe plotësojnë çdo kërkesë me shkrim, përveç nëse ndonjë legjislacion i detyrueshëm në fuqi kërkon një formë tjetër komunikimi.

PRANIMI I KUSHTEVE T G PRGJITHSHME T P Blerjes

Çdo person fizik ose juridik që merr shërbime në ueb www.ynsitu.com ose në ndonjë media tjetër në pronësi të Ynsitu (Aplikacioni, faqet e uljes, etj.) Pranon këto kushte të përgjithshme të blerjes duke kontrolluar kutinë “Unë pranoj kushtet e përgjithshme” Me

KUSHTET E P USRDORIMIT DHE AKSESIT

Grupi i të gjithë përmbajtjes së pritur ose vënë në dispozicion përmes çdo shërbimi të www.ynsitu.com është pronë ekskluzive e Ynsitu ose shitësve të shërbimeve që veprojnë në Ynsitu dhe mbrohet nga ligjet për të drejtat e pronësisë intelektuale, të drejtat e autorit dhe të drejtat e bazës së të dhënave.
Nxjerrja, ose ripërdorimi i ndonjë pjese të përmbajtjes së www.ynsitu.com, ose ndonjë mbështetje tjetër në pronësi të Ynsitu, nuk lejohet pa pëlqimin tonë të shprehur me shkrim.

KUSHTET E FUSHSIMIT DHE P LRGJEGJSIS

Të gjithë klientët e çdo shërbimi të kontraktuar përmes www.ynsitu.com ose ndonjë mbështetje tjetër të Ynsitu pranojnë që përgjegjësia e Ynsitu shtrihet vetëm dhe ekskluzivisht në atë që rrjedh nga:

  • Përpunimi i të dhënave dhe informacionit
  • Përpunimi i pagesave
  • Përpunimi i rimbursimeve në ato raste në të cilat klienti është njohur
  • Anulimi i shërbimeve të kontraktuara nëse klienti nuk respekton pagesat e përcaktuara në kushtet e dakorduara gjatë procesit të blerjes.

Ynsitu lejon shitësit e jashtëm të ofrojnë shërbimet e tyre në www.ynsitu.com si një platformë tregu dhe në asnjë rast nuk është shitësi i shërbimeve të ofruara nga këta shitës, as nuk vepron si përfaqësues i shitësit dhe për këtë arsye nuk ka përgjegjësi për shërbimet e ofruara nga këta shitës. Ynsitu thjesht siguron një hapësirë ku blerësit dhe shitësit mund të kryejnë transaksionet e tyre të biznesit. Shitësi është vetëm përgjegjës për shitjen e shërbimeve të tij, si dhe ofrimin e ndihmës blerësit në lidhje me çdo çështje që lidhet me shitjet që ai bën.
Ynsitu nuk është përgjegjës për vërtetësinë ose saktësinë e informacionit që shitësit e palëve të treta publikojnë në www.ynsitu.com. Sidoqoftë, në rast të informacionit të pasaktë ose të pavërtetë, Ynsitu do t’i kërkojë personit përgjegjës për këto që ta korrigjojë atë dhe në rast përsëritjeje, ai rezervon të drejtën për të parandaluar që kjo palë e tretë të vazhdojë të ofrojë produktet ose shërbimet e saj në www.ynsitu .com
Në rast se një shitës nuk ofron shërbimet që ata kanë kontraktuar, ai do të jetë përgjegjës për rimbursimin e shumës së paguar nga klienti që ka kontraktuar shërbimet në fjalë. Ynsitu angazhohet me mjete të arsyeshme të përpiqet të ndërmjetësojë midis furnizuesve dhe klientëve për të gjetur zgjidhjen më të mirë të mundshme për secilin rast.
Për qëllimet e këtyre Kushteve, do të kuptohet se shërbimet e kontraktuara janë ofruar në momentin në të cilin Klienti merr konfirmimin me shkrim për të njëjtat me mjetet elektronike të shpallura tashmë më parë.
Në rast se shitësit nuk mund të respektojnë detyrimet e tyre për shkak të forcës madhore, ata duhet të njoftojnë klientin dhe Ynsitu sa më shpejt të jetë e mundur dhe duhet të ofrojnë një alternativë me vlerë të barabartë ose më të madhe ose një rimbursim të shumave të paguara për klientin.

CAKTIMI I T D DHNAVE PERSONALE

Pasi Klienti të bëjë një rezervim të shërbimeve në www.ynsitu.com, ai jep pëlqimin shprehimisht që Ynsitu t’u japë të dhënat e tij personale shitësve të shërbimeve në fjalë, në mënyrë që ata të krijojnë një faturë që do t’i dërgohet atij në mënyrë elektronike dhe në mënyrë që ata të mund të ofrojnë shërbimet e kontraktuara.

KUSHTET E PAGESS DHE ANULIMI P FORR JO-PAGESAT

Të gjithë klientët e çdo shërbimi të kontraktuar përmes www.ynsitu.com ose ndonjë media tjetër në pronësi të Ynsitu janë të detyruar të bëjnë pagesën e plotë për shërbimet ose të kontraktuara, pa mundësinë e ndonjë vonese ose zgjatjeje, më së voni 30 ditë para datës së pritshme si fillimi i shërbimeve të kontraktuara. Në rastin e blerjeve të shërbimeve më pak se një muaj para datës së planifikuar të fillimit të shërbimit, klienti do të paguajë shumën totale në kohën e rezervimit.
Të gjithë klientët që blejnë ndonjë produkt ose shërbim të ofruar përmes www.ynsitu.com ose ndonjë media tjetër në pronësi të Ynsitu pranojnë që mosrespektimi i ndonjë prej pagesave në kushtet dhe datat e përcaktuara në procesin e blerjes dhe kontraktimit do të rezultojë në automatik anulimi dhe përfundimi i kontratës dhe i çdo marrëdhënie të krijuar midis palëve, pa paragjykuar pasojat ndaj klientit për të gjitha dëmet dhe shpenzimet e bëra ndërsa kontrata mbeti në fuqi dhe të gjitha ato që rrjedhin nga anulimi për shkak të mos pagesës.
Të gjitha rezervimet e marra përmes www.ynsitu.com ose ndonjë media tjetër në pronësi të Ynsitu i nënshtrohen disponueshmërisë së shërbimeve të ofruara nga furnizuesit e saj. Në rast të mos disponueshmërisë, klienti do të marrë një rimbursim të shumave të paguara brenda një periudhe jo më shumë se 15 ditë.
Çmimet e shfaqura në www.ynsitu.com ose në ndonjë media tjetër në pronësi të Ynsitu përfshijnë taksat, përveç nëse shprehet ndryshe ndryshe.
Çmimet e produkteve ose shërbimeve të ofruara në www.ynsitu.com janë ato të ofruara nga secili shitës në monedhën e vendit të tyre ose në atë që ata vendosin lirisht të përdorin. Përdoruesit e Ynsitu do të jenë në gjendje të shikojnë çmimin e vlerësuar në secilën prej monedhave që janë në dispozicion në Ynsitu sipas kursit aktual të këmbimit në Ynsitu, por këto çmime do të ofrohen ekskluzivisht për qëllime informative dhe kurrë kontraktuale. Çmimi i vetëm që ka fuqi kontraktuale është ai i vendosur nga shitësi në monedhën e zgjedhur prej tij.

PROCESI I Blerjes dhe i Rezervimit

Për të përdorur ose kontraktuar shërbimet në Ynsitu do t’ju duhet të regjistroheni në www.ynsitu.com.
Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të informacionit dhe fjalëkalimit të llogarisë tuaj, si dhe kufizimin e aksesit në kompjuterin dhe pajisjet tuaja.
Ju duhet të na informoni menjëherë nëse keni arsye të besoni se fjalëkalimi juaj i është bërë i ditur një pale të tretë, ose nëse është përdorur në mënyrë të paautorizuar ose ka të ngjarë të jetë i tillë.
Ne rezervojmë të drejtën të mohojmë qasjen në shërbim dhe të anulojmë çdo llogari në rast se klienti shkel legjislacionin në fuqi ose këto kushte kontraktuese.

KUSHTET E ANULIMIT

Të gjithë klientët që blejnë shërbime përmes www.ynsitu.com do të kenë të drejtë të anulojnë rezervimin e tyre dhe të rikuperojnë 100% të shumave të paguara, përveç atyre të pakthyeshme, me kusht që tërheqja e mësipërme të komunikohet përmes zonës së klientit të paktën 31 ditë më parë. paraprakisht në datën e pritshme të ofrimit të shërbimeve, përveç nëse ofruesit e shërbimeve të kontraktuara (shkolla, akomodimi, sigurimet, transfertat në aeroport, etj.) kanë kushte të tjera më kufizuese anulimi. Për qëllime informative, që nga data e shkrimit të këtyre kushteve të përgjithshme të kontraktimit, tarifat e paguara për menaxhimin e vizave, sigurimin e anulimit të udhëtimit dhe shpenzimet financiare janë shuma të pakthyeshme.

Anulimet vullnetare nga klienti pas këtyre 31 ditëve do të rregullohen nga politika e anulimit e vendosur nga secili ofrues. Në çdo rast, anulimet e bëra pas atyre 31 ditëve do të kenë shpenzimet e sipërpërmendura të pakthyeshme plus 10% të shumës totale të rezervimit si shpenzime menaxhimi. Të gjithë klientët që kanë kontraktuar sigurimin e anulimit mund të marrin një rimbursim për shërbimet e kontraktuara nëse plotësojnë kushtet e rimbursimit të kërkuara në politikën në fjalë.

Të gjithë ata klientë që nuk janë pranuar nga furnitorët ose ofruesit e shërbimeve përfundimtare ose që u është refuzuar vendi për arsye të mungesës së disponueshmërisë, do të kenë të drejtë të marrin 100% të shumave të paguara. Klienti pranon duke ditur se ka përjashtime nga e drejta e tërheqjes, siç thuhet në nenin 103 të Dekretit Legjislativ Mbretëror 1/2007, datë 16 nëntor, i cili miraton tekstin e rishikuar të Ligjit të Përgjithshëm për Mbrojtjen e Konsumatorëve dhe Klientëve dhe plotësues të tjerë. ligjet. Ky ligj përcakton se e drejta e tërheqjes nuk do të zbatohet për klientët kur ofrimi i shërbimit është ekzekutuar plotësisht ose kur ai ka filluar. Në rast dëbimi, braktisjeje të parakohshme ose dështimi për të ndjekur një kurs ose program, përveç shumave që ofruesit e shërbimeve të kontraktuara (shkolla, akomodimi, sigurimet, transfertat në aeroport, etj.) mund të mbajnë për shkak të politikave të tyre të anulimit, Ynsitu.com do të mbajë ekuivalentin e 10% të shumës totale të rezervimit si tarifa menaxhimi.

E DREJTA E ZBATUESHME DHE JURIDICICIONI. PADITJET

Qasja, lundrimi dhe / ose përdorimi i www.ynsitu.com ose ndonjë media tjetër në pronësi të Ynsitu dhe kontratat e blerjes së produkteve përmes Ynsitu do të rregullohen nga legjislacioni spanjoll, në fuqi në çdo kohë.
Çdo polemikë, problem ose mosmarrëveshje që lind ose lidhet me qasjen, lundrimin dhe / ose përdorimin e www.ynsitu.com ose ndonjë media tjetër në pronësi të Ynsitu, ose me interpretimin dhe ekzekutimin e këtyre Kushteve, do t’i nënshtrohet ekskluzivitetit juridiksionin e gjykatave dhe gjykatave spanjolle, duke hequr dorë shprehimisht nga juridiksioni, çfarëdo qoftë ai i klientëve. Klienti mund t’i dërgojë Ynsitu ankesat, pretendimet ose ndonjë koment tjetër që ata dëshirojnë të bëjnë me mjetet e përcaktuara për të.

Mbyllja e Kushteve të Përgjithshme

Nëse ndonjëri nga këto Kushtet u shpall i pavlefshëm me një rezolutë përfundimtare të lëshuar nga një autoritet ose gjykatë kompetente, pjesa tjetër e klauzolave do të mbeten në fuqi, pa u prekur nga deklarata e lartpërmendur e pavlefshmërisë.

GJITHA GJUHA, T ALL GJITHA DESTINIMET