Informacioni ligjor

www.ynsitu.com është një domen në Internet në pronësi të REPUBLIKAVE T LAN GJUHS. L., me CIF B22424063, me adresë në Calle Anselmo Pie Sopena 1-Escalera 2, 22005, Huesca, Spanjë, dhe Regjistruar në Regjistrin MERCANTIL, Regjistri Tregtar i Huesca, Vëllimi 663, Libri 0, Seksioni 8a, Folio 110, Fleta HU 13655 Hu-4507, Mbishkrimi 1, Data 13/12/2018 në vijim KOMPANIA.

Legjislacioni

Në përgjithësi, marrëdhëniet midis KOMPANIS and dhe Përdoruesve të shërbimeve të pranishme në këtë faqe në internet i nënshtrohen legjislacionit dhe juridiksionit spanjoll.

Përdorimi dhe aksesi i përdoruesit

Përdoruesi është i informuar dhe pranon që hyrja në këtë faqe në internet nuk nënkupton, në asnjë mënyrë, fillimin e një marrëdhënie tregtare me KOMPANIN.

Përdoruesi merr përsipër të përdorë faqen e internetit në përputhje me ligjin, këtë Njoftim Ligjor dhe kërkesat e mirëbesimit, duke përdorur zellin e duhur për natyrën e shërbimit që ai gëzon, pa pësuar ndonjë veprimtari që mund të konsiderohet e paligjshme ose e paligjshme, që shkel të drejtat e ndërmarrjes ose palëve të treta, ose që mund të dëmtojnë, çaktivizojnë, mbingarkojnë ose përkeqësojnë shërbimin ose parandalojnë përdorimin e shërbimit. Në veçanti dhe me anë të shembullit, përdoruesi duhet të përmbahet nga: * Të kryejë çdo sjellje që përfshin shkeljen e të drejtave të palëve të treta (e drejta për privatësi dhe imazhin e dikujt, të drejtat e pronës intelektuale dhe industriale, etj.). * Riprodhoni, kopjoni, shpërndani, vini në dispozicion, komunikoni publikisht, transformoni ose modifikoni përmbajtjen e faqes përveç në ato raste të autorizuara nga ligji ose shprehimisht të dhëna nga KOMPANIA ose nga pala e tretë që, nëse është e zbatueshme, mban të drejtat e shfrytëzimit mbi to . * Riprodhoni ose kopjoni për përdorim privat përmbajtjen që meriton të merret në konsideratë të softuerit ose bazës së të dhënave në përputhje me legjislacionin aktual, si dhe t’i komunikojë ato publikisht ose t’i vendosë ato në dispozicion të palëve të treta. * Përdorni përmbajtjen e faqes në internet për çdo lloj reklamimi ose aktiviteti promovues dhe, në veçanti, për dërgimin e postave elektronike të padëshiruara (spam) ose komunikim të ngjashëm. * Futni viruse kompjuterikë, skedarë të dëmtuar ose ndonjë program tjetër kompjuterik ose program kompjuterik që mund të shkaktojë dëmtime ose ndryshime të paautorizuara të përmbajtjes ose sistemeve të arritshme përmes faqes së internetit. * Shkatërroni, ndryshoni, çaktivizoni ose dëmtoni të dhënat, informacionin, programet ose dokumentet elektronike të KOMPANIS or ose palëve të treta.

Pronë intelektuale dhe industriale

Informacioni në këtë faqe në internet është aktual në datën e azhurnimit të tij të fundit. KOMPANIA rezervon të drejtën për të azhurnuar, modifikuar ose fshirë në mënyrë të njëanshme dhe pa njoftim paraprak informacionin e tillë. E gjithë përmbajtja e shfaqur në faqe (tekste, grafikë, fotografi, logot, modelet, kodet burimore, përmbajtja audiovizive ose e zërit, etj.) I nënshtrohen të drejtave të pronësisë intelektuale dhe / ose industriale në pronësi të SHOQRIS or ose palëve të treta që kanë autorizuar përfshirja në faqe. Ndalohet rreptësisht çdo shfrytëzim i të gjithë ose një pjese të përmbajtjes së faqes, i kryer në çfarëdo mënyre ose me çdo mjet, elektronik, mekanik ose tjetër. Shkelja e këtyre të drejtave mund të rezultojë në fillimin e procedurave gjyqësore, civile ose penale. Asnjë lidhje me këtë faqe në internet nuk mund të vendoset pa miratimin paraprak të shprehur të KOMPANIS.

Përgjegjësia e ndërmarrjes

KOMPANIA nuk do të jetë përgjegjëse për dëmet që mund të vijnë nga ndërhyrjet, lëshimet, ndërprerjet, viruset kompjuterikë, prishjet telefonike ose shkyçjet në funksionimin e këtij sistemi elektronik, të shkaktuara nga shkaqe jashtë ndërmarrjes, vonesa ose bllokime në përdorimin e këtij sistemi elektronik të shkaktuara nga mungesa ose mbingarkesa të linjave telefonike, mbingarkesa në sistemin e Internetit ose sisteme të tjerë elektronikë. KOMPANIA nuk garanton vërtetësinë dhe as nuk është përgjegjëse për pasojat që mund të vijnë nga gabimet në përmbajtjen e siguruar nga palët e treta që mund të shfaqen në këtë faqe në internet.

KOMPANIA nuk merr asnjë përgjegjësi për informacionin që përmbahet në faqet e internetit të palëve të treta që mund të arrihen nga “lidhje” ose lidhje nga ndonjë faqe në internet në pronësi të KOMPANIS. Prania e “lidhjeve” ose lidhjeve në faqet e internetit të KOMPANIS është vetëm për qëllime informative dhe në asnjë rast nuk nënkupton sugjerim, ftesë ose rekomandim në lidhje me to. Prandaj, si kjo Njoftim ashtu edhe Politika e Privatësisë zbatohen vetëm në faqen e internetit të kompanisë dhe nuk janë të garantuara në hyrjen përmes lidhjeve në këtë sit, as lidhjeve nga kjo faqe me faqet e internetit të tjera.

Legjislacioni në fuqi

T ALL GJITHA GJUHT, T ALL GJITHA PESTRCAKTIMET