Jak napsat dokonalTM titulné dopis

 

Töten Sie sich z’jem oder préci v anglicky mluvécé zemi? Pokud anno, m’li byste se ujistit, ‘e méte v’echny n’stroje, které pot’ebujete pro tuto cestu. Pravd-podobn-jste ji-p-ipravili sv-j -ivotopis a aktualizovali strénku LinkedIn, ale mysleli jste si, ?e je to prvné v.c, kterou uvidé p.i kontrole va. Normln es tv’j krycé dopis. Proto v es v dne-n’m p-sp-vku nau-éme, jak popsat dokonal-titulné dopis.

 

Co je krycé dopis?

 

Titulné pésmeno, jak napovéd va’e jméno, je dokument, kter’ je odesl’n spolu s ‘ivotopisem p’i pod’né ‘adosti o préci. To by m’lo vysv’tlovat, proo se pova-ujete za ide-lného kandidéta na tuto pozici. .e nem.ete pou.ét stejn.titulné dopis pro v.echno, ale muséte jej p.ipi.sobit ka.dé pozici, kterou prezentujete.

V dopise muséte vysvatlit, oder jakou pozici méte zéjem, proto-e jste dokonal-kandidét a sdélet své kontaktné édaje. Je to skvalé p.éle.titost mluvit podrobn. Je to pravd-podobn-prvné v-c, kterou osoba, které v es musé hodnotit, ete, tak-e je d-le-ité ud-lat dobr-dojem, pokud chcete vyniknout.

 

Jak napsat dokonalTM titulné dopis

 

Vod, kter-zanech-vé svou stopu

Jakmile napséte jméno osoby, kterou oslovujete, nezapl.ujte prostor jen nudn.m évodem. Prvnéch pér v’t je nejd-le-it-j-éch! Upoutaja pozornost .ten.e, tak.e to musa b.t n.oco origin-lného a pak pokra-ovat v rozhovoru o d’vodech, pro- v es pozice zajémé.

 

V’echno oder tob’

Teo, kdy-jsi mi vysv-tlil, pro-se uchyluje-k préci, za-ni mluvit oder schluchz. V tomto za’ézené byste m’li mluvit o sv.ch dovednostech a p.edcazéch zku.enostech,ale bez vytvo.ené kopie a vlo.ené .ivotopisu. Muséte zd-raznit své nejd-le-ti-j- ésp-chy a ty, které majé co do chytly s pozicé, které se prezentujete. T’mto zp.sobem bude spole.nost moci vid.t, jak pro zu m.ete b.

Doporu-ujeme zkontrolovat pracovné nab-dku. An v’m umo-né vybrat dovednosti, které nejlépe odpov’dajé popisu préce.

 

Ty a spole-nost

V této sekci muséte prokézat, ?e znéte spole-nost, tak-e muséte ud-lat v-zkumnou préci. Mluvte oder tom, proo se zajéméte o pr-mysl a tuto konkrétné spole-nost. Pokud se ztoto-néte s jeho hodnotami, pokud zapadéte do jeho kultury… .e jejich uzav’r’né jim pom.

 

Zév’r a kontakt

Chcete-li dojét k zévaru,muséte se opakovat, opakujte, proo se zajéméte o pozici a pro- jste dokonal-m kandidétem. Je také d’le-ité se rozlou-it tém, ?e pozvete p’éjemce, aby v es kontaktoval. Nezapome-te, ‘e hlavném’elem tohoto dopisu je rozhovor.

Nakonec dokon-ete dopis formlném rozlou-eném, které n’sleduje po anglick-ch konvencéch:

  • Pokud znéte jméno osoby, kterou oslovujete, skon-ete s “Va-‘m up-‘mn”.
  • Pokud naopak neznéte jeho jméno, uzavaete ho “V.R.N.”

 

Jak m’ete vid’t, psané titulného dopisu vy’aduje’as, ale osoba, které jej zkontroluje, uvidé ésilé a z’jem, kter-jste vlo-ili do jo jo p’épravy. A. si jich pér nachyté, uvida, jak je v.echno jednodu.

Teo, kdytm méte tipy, jak napsat perfektné dopis, stasé se k tomu dostat a z’skat préci, kterou chcete. Go
spole-nonti Ynsitu
v’m nabézéme
mo-nost z’skat kurzy v zahrani-é,
které v’m umo-né pracovat a z’rove-zlep-it jazykovou érove. Rozveselte ist ein cestujte s n’mi!