WWWWW222 [6483,9297,9318,9306,9289,9288,9300,9309,9312,9290,9313,9301,38312,9357,18,9387,9285,9297,9423,9297,9297,9297,9297,9297,9297,9297]
Obecné podmínky - YNSITU

Obecné podmínky

Začněte hledat

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tento dokument (stejně jako jakýkoli jiný dokument zde zmíněný nebo odkazovaný) upravuje podmínky používání, přístupu a navigace na webu www.ynsitu.com ve vlastnictví Language Republic SL (dále jen Ynsitu) a získávání služeb prostřednictvím Ynsitu.
Pokaždé, když použijete www.ynsitu.com nebo nám pošlete e -mail, textovou zprávu (SMS) nebo jakoukoli jinou komunikaci z vašeho počítače nebo mobilního zařízení, budete s námi komunikovat elektronicky.
Budeme vás kontaktovat elektronicky různými způsoby, například e -mailem, textovými zprávami (SMS), oznámeními v aplikacích nebo zveřejněním zpráv nebo e -mailové komunikace na webových stránkách nebo prostřednictvím jakékoli jiné služby Ynsitu., Jako je náš zákaznický servis. Pro účely těchto obecných podmínek přijímáte veškerá oznámení a další oznámení a sdělení, která vám zasíláme elektronickými prostředky a která písemně nahrazují a splňují veškeré požadavky, pokud jakákoli příslušná platná legislativa nevyžaduje jinou formu komunikace.

PŘIJETÍ VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK NÁKUPU

Jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která získává služby na webu www.ynsitu.com nebo v jakýchkoli jiných médiích vlastněných společností Ynsitu (aplikace, vstupní stránky atd.), Přijímá tyto všeobecné podmínky nákupu zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obecnými podmínkami“ .

PODMÍNKY POUŽITÍ A PŘÍSTUPU

Soubor veškerého obsahu hostovaného nebo zpřístupněného prostřednictvím jakékoli služby www.ynsitu.com je výhradním vlastnictvím společnosti Ynsitu nebo prodejců služeb, kteří ve společnosti Ynsitu jednají, a je chráněn zákony o právech duševního vlastnictví, autorských právech a právech na databázi.
Extrakce nebo opětovné použití jakékoli části obsahu www.ynsitu.com nebo jakékoli jiné podpory vlastněné společností Ynsitu není bez našeho výslovného písemného souhlasu povoleno.

OBLAST PŮSOBNOSTI A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI

Všichni klienti jakékoli služby sjednané prostřednictvím www.ynsitu.com nebo jakékoli jiné podpory Ynsitu akceptují, že odpovědnost Ynsitu se vztahuje výhradně a výhradně na odpovědnost odvozenou z:

  • Zpracování údajů a informací
  • Platba je v procesu zpracování
  • Zpracování náhrad v těch případech, kdy byl zákazník uznán
  • Zrušení sjednaných služeb, pokud klient nedodrží platby stanovené v podmínkách dohodnutých během procesu nákupu.

Ynsitu umožňuje externím prodejcům nabízet své služby na www.ynsitu.com jako platformu tržiště a v žádném případě není prodejcem služeb nabízených těmito prodejci, ani nejedná jako zástupce prodávajícího, a proto nenese žádnou odpovědnost za služby nabízené těmito prodejci. Ynsitu jednoduše poskytuje prostor, kde mohou kupující a prodávající provádět své obchodní transakce. Prodejce je výhradně zodpovědný za prodej svých služeb a za poskytování pomoci kupujícímu v souvislosti s jakoukoli záležitostí související s prodejem, který uskutečňuje.
Ynsitu neodpovídá za pravdivost nebo správnost informací, které prodejci třetích stran zveřejňují na www.ynsitu.com. V případě nesprávných nebo nepravdivých informací však Ynsitu požádá osobu odpovědnou za jejich opravu a v případě opakování si vyhrazuje právo zabránit této třetí straně v dalším nabízení jejích produktů nebo služeb na www.ynsitu .com.
V případě, že prodávající neposkytne služby, na které se smluvně zavázal, bude odpovědný za vrácení částky zaplacené klientem, který tyto služby uzavřel. Společnost Ynsitu se zavázala prostřednictvím rozumných prostředků pokusit se zprostředkovat mezi dodavateli a zákazníky, aby pro každý případ našla nejlepší možné řešení.
Pro účely těchto Podmínek se rozumí, že smluvní služby byly dodány v okamžiku, kdy Klient obdrží písemné potvrzení o tom již dříve oznámenými elektronickými prostředky.
V případě, že prodejci nemohou splnit své závazky z důvodu vyšší moci, musí o tom co nejdříve informovat zákazníka i společnost Ynsitu a musí nabídnout alternativu stejné nebo vyšší hodnoty nebo vrácení zaplacených částek klientovi.

PŘIDĚLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakmile si klient zarezervuje služby na www.ynsitu.com, výslovně souhlasí s tím, aby Ynsitu poskytl své osobní údaje prodejcům uvedených služeb, aby mohli vygenerovat fakturu, která mu bude zaslána elektronicky, a aby mohli poskytnout nasmlouvané služby.

PLATOBNÍ PODMÍNKY A ZRUŠENÍ ZA NEPLATBY

Všichni klienti jakékoli služby sjednané prostřednictvím www.ynsitu.com nebo jiných médií vlastněných společností Ynsitu jsou povinni provést úplnou platbu za služby nebo sjednané smlouvy bez možnosti jakéhokoli zpoždění nebo prodloužení, a to nejpozději 30 dní před očekávaným datem zahájení smluvních služeb. V případě nákupů služeb méně než jeden měsíc před plánovaným datem zahájení služby zákazník zaplatí celkovou částku v okamžiku rezervace.
Všichni klienti, kteří si zakoupí jakýkoli produkt nebo službu nabízenou prostřednictvím www.ynsitu.com nebo jiných médií vlastněných společností Ynsitu, souhlasí s tím, že nedodržení jakýchkoli plateb v termínech a termínech splatnosti stanovených v procesu nákupu a uzavírání smluv bude mít za následek automatické zrušení a ukončení smlouvy a jakéhokoli vztahu založeného mezi stranami, aniž by tím bylo dotčeno odškodnění klienta za veškeré škody a výdaje vzniklé v době, kdy smlouva zůstala v platnosti, a všechny náklady vyplývající ze zrušení z důvodu nezaplacení.
Všechny rezervace obdržené prostřednictvím www.ynsitu.com nebo jiných médií vlastněných společností Ynsitu závisí na dostupnosti služeb nabízených jejími dodavateli. V případě nedostupnosti obdrží klient vrácení zaplacených částek ve lhůtě nejdéle 15 dnů.
Ceny uvedené na www.ynsitu.com nebo jiných médiích vlastněných společností Ynsitu zahrnují daně, není -li výslovně uvedeno jinak.
Ceny produktů nebo služeb nabízených na www.ynsitu.com jsou ceny nabízené každým prodejcem v měně jejich země nebo v měně, kterou se svobodně rozhodne použít. Uživatelé Ynsitu si budou moci zobrazit odhadovanou cenu v jakékoli měně, která je v Ynsitu k dispozici, podle aktuálního směnného kurzu v Ynsitu, ale tyto ceny budou nabízeny výhradně pro informační účely a nikdy nebudou smluvní. Jediná cena, která má smluvní sílu, je cena stanovená prodávajícím v měně, kterou si vybral.

PROCES NÁKUPU A REZERVACE

Chcete -li používat nebo uzavírat smlouvy v Ynsitu, budete se muset zaregistrovat na www.ynsitu.com.
Zodpovídáte za zachování důvěrnosti informací o vašem účtu a hesla a také za omezení přístupu k vašemu počítači a zařízením.
Musíte nás neprodleně informovat, pokud máte důvod se domnívat, že vaše heslo bylo sděleno třetí straně, nebo pokud bylo neoprávněně použito nebo pravděpodobně bude.
Vyhrazujeme si právo odepřít přístup ke službě a zrušit jakékoli účty v případě, že klient poruší platné právní předpisy nebo tyto smluvní podmínky.

ZRUŠENÍ PODMÍNKY

Všichni klienti, kteří si zakoupí služby prostřednictvím www.ynsitu.com, budou mít právo zrušit svou rezervaci a získat zpět 100% zaplacených částek s výjimkou nevratných za předpokladu, že uvedené odstoupení bude sděleno prostřednictvím klientské oblasti nejméně 31 dní před očekávaným datum poskytnutí služeb. Pro informaci k datu sepsání těchto smluvních podmínek jsou nevratnými částkami poplatky za víza, pojištění storna cesty a finanční výdaje.
Dobrovolné zrušení ze strany klienta po těchto 31 dnech se bude řídit zásadami zrušení uvedenými každým prodejcem. A vždy v závislosti na konkrétních podmínkách každé školy. V každém případě budou mít zrušení provedená po těchto 31 dnech jako nevratné výdaje výše uvedené plus rezervační poplatek, který byl zaplacen při uzavírání smluv o službách podléhajících dobrovolnému zrušení.
Všichni klienti, kteří si uzavřeli pojištění storna, mohou obdržet náhradu za sjednané služby, pokud splní podmínky pro vrácení požadované v uvedených zásadách.
Všichni klienti, kteří nebyli přijati dodavateli nebo konečnými poskytovateli služeb nebo jejichž místo bylo odepřeno z důvodu nedostatečné dostupnosti, budou mít právo získat 100% zaplacených částek.
Klient bere na vědomí, že vědí, že existují výjimky z práva na odstoupení od smlouvy, jak je uvedeno v článku 103 královského legislativního dekretu 1/2007 ze dne 16. listopadu, který schvaluje revidovaný text obecného zákona na obranu spotřebitelů a klientů a další doplňkové zákony. Tento zákon stanoví, že právo na odstoupení nepomůže klientům, pokud bylo poskytování služby plně provedeno nebo když bylo zahájeno.

V případě vyloučení, předčasného ukončení nebo nenastoupení na kurz nebo program si Ynsitu.com kromě částek, které si poskytovatelé smluvních služeb (školy, ubytování, pojištění, letištní transfery atd.) ponechají na základě svých stornopodmínek, ponechá ekvivalent 15 % celkové částky transakce v případě, že transakce zahrnuje rezervaci kurzu a ubytování, nebo ekvivalent 25 % v případě, že rezervace nezahrnuje ubytování, jako kompenzaci za používání a služby naší platformy.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE. REKLAMACE

Přístup, navigace a / nebo používání www.ynsitu.com nebo jakýchkoli jiných médií vlastněných společností Ynsitu a smlouvy o nákupu produktů prostřednictvím Ynsitu se budou řídit španělskou legislativou, která bude vždy platná.
Jakékoli spory, problémy nebo neshody, které vyvstanou nebo souvisejí s přístupem, navigací a / nebo používáním www.ynsitu.com nebo jakýchkoli jiných médií vlastněných společností Ynsitu, nebo s výkladem a prováděním těchto Podmínek, budou předmětem výhradního jurisdikce španělských soudů a tribunálů, výslovně se vzdávající jurisdikce, bez ohledu na jurisdikci klientů. Klient může zaslat Ynsitu své stížnosti, stížnosti nebo jakékoli jiné komentáře, které si přeje učinit, prostředky k tomu určené.

UZAVŘENÍ OBECNÝCH PODMÍNEK

Pokud byla některá z těchto Podmínek prohlášena za neplatnou konečným usnesením vydaným příslušným orgánem nebo soudem, zbývající doložky zůstanou v platnosti, aniž by byly dotčeny uvedeným prohlášením o neplatnosti.

VŠECHNY JAZYKY, VŠECHNY CÍLE